Publisert 25.05.2022 , sist oppdatert 01.06.2022

Høring - forslag om sammenslåing av revidert energimerkeforordning for varmeovner og revidert energimerkeforordning for klimaanlegg og komfortvifter

DG ENER har sendt på høring et arbeidsdokument som er basert på resultatene av revisjonsstudiene for de to gjeldende energimerkeforordningene, (EU) 2015/1186 og (EU) 2011/626, som er under revisjon. Arbeidsdokumentet er et første utkast til en sammenslått forordning som blant annet inneholder forslag om en ny energiklasseskala fra A til G og at kravet om energimerking skal utvides til å også omfatte elektriske varmeovner og komfortvifter.  Arbeidsdokumentet skal diskuteres i samrådsforum den 24. juni.

Både elektriske varmeovner og luft-luft varmepumper (inngår i klimaanlegg) er prioriterte produkter for NVE.

Den sammenslåtte forordningen foreslås å ha et virkeområde som omfatter:

 • romoppvarmingsprodukter som ikke også kan fungere som klimaanlegg med nominell varmeytelse ≤ 12 kW
 • klimaanlegg med nominell kjølekapasitet ≤ 12 kW og
 • komfortvifter med en nominell inngangseffekt ≤ 125 W

Eksempel på forslag til endringer:

Virkeområdet for varmeovner er innskrenket ved at øvre grense for nominell varmeytelse er redusert fra 50 kW til 12 kW. For fastbrenselovner, som regel vedovner i norsk sammenheng, foreslås det at energimerket skal opplyse om mengde partikkelutslipp og at merkingsfaktoren for biomasse (BLF) fjernes ved beregning av energieffektiviseringsindeksen. 

Den nye energiklasseskalaen går fra A til G der energiklasse A er tom ved tidspunktet for ikrafttredelse av forordningen. Det foreslås elleve separate energietiketter og etikettene har også fått en noe endret utforming samt noen nye ikoner. Følgende produkter har fått separate energietiketter:

 1. Varmeovner fyrt med fast brensel
 2. Varmeovner fyrt med olje
 3. Varmeovner fyrt med gass
 4. Varmeovner fyrt med elektrisitet
 5. Romvarmepumpe (kun til oppvarming) som viser effektivitet kun for gjennomsnittlig klima
 6. Romvarmepumpe (kun til oppvarming) som viser effektivitet for alle tre klimasoner
 7. Romvarmepumpe (reversibel)  som viser effektivitet kun for gjennomsnittlig klima
 8. Romvarmepumpe (reversibel) som viser effektivitet for alle tre klimasoner
 9. Klimaanlegg (kun til kjøling) som viser effektivitet kun for gjennomsnittlig klima
 10. Klimaanlegg (kun til kjøling) som viser effektivitet for alle tre klimasoner
 11. Komfortvifter

Les arbeidsdokumentet m/vedlegg:  Working Document: Draft elements of possibly merged labelling regulations for room heaters, room air conditioners and comfort fans (pdf, 105 sider)  Vær oppmerksom på at arbeidsdokumentet ikke er et offisielt dokument godkjent av EU-kommisjonen.

Frist for innspill til NVE: 8. juni

Innspill kan sendes til khf@nve.no med kopi til isni@nve.no