Publisert 08.12.2015 , sist oppdatert 23.01.2024

Revisjonsrapporter miljøtilsyn

En revisjon er en uavhengig systematisk og dokumentert gjennomgang av hele, eller deler av, en virksomhets internkontrollsystem. Hensikten er  å kontrollere og verifisere om virksomheten oppfyller krav gitt i, eller i medhold av, vassdragslovgivningen. 

 

Hjemmelsgrunnlaget er fra lov av 24.11.2000 nr. 82 og grunnvann og vassdrag (vassressurslova) kap 11 (§§ 53-38), Internkontroll er hjemlet i vassdragsressursloven §  54 og Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) av 28.10.2011 nr. 1058. Som tilsynsmyndighet har NVE rett til å føre tilsyn med anleggseiere sitt internkontrollsystem jf. IK-vassdrag § 7.  

En rapport fra revisjonen skal utarbeides og oversendes virksomheten senes 3 uker etter revisjonen, uavhengig av om det er avvik eller ikke. Revisjonsrapporten skal blant annet inneholde eventuelle avvik, anmerkninger og frister for retting og avvik, som innebærer at avviket blir lukket. Der det ble avdekket alvorlige avvik, eller det er tidskritisk å få lukket avvikene, skal revisjonsrapporten umiddelbart følges opp med vedtak om retting.

Revisjonsrapporter uten taushetsbelagte opplysninger skal legges ut på NVEs nettsider. Under følger en oversikt over revisjonsrapportene som er gjennomført de siste årene.

2023 og 2022

Foto: NVE
Foto: NVE

2019 og eldre