Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 10.06.2013 , sist oppdatert 10.08.2021

Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å samordne arbeidet med forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. NVE skal, i tråd med kraftberedskapsforskriften, lede landets kraftforsyning dersom situasjonen blir svært alvorlig. For dette formål er det etablert en landsomfattende organisasjon - Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) - bestående av NVE og de virksomheter som står for kraftforsyningen. Dette omfatter alle enheter som eier eller driver kraftproduksjon med tilhørende vassdragsregulering, overføring og distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme.

Alle enheter i KBO har en selvstendig plikt til å sørge for effektiv sikring og beredskap og iverksette tiltak for å forebygge, begrense og håndtere virkningene av ekstraordinære situasjoner. Alle kriser skal i utgangspunktet håndteres på lavest mulig effektive nivå, av de som har ansvaret til daglig og med minst mulig endringer i forhold til ordinær organisering av virksomhetene.

Leder for enhet i KBO har beredskapsansvaret. Enheten skal utpeke en beredskapsleder. Beredskapslederen skal sørge for nødvendig planlegging og utøvelse av beredskapsarbeidet, herunder etablere og vedlikeholde kontakter med myndigheter og relevante enheter i KBO. Alle enheter i KBO skal ha en beredskapskoordinator. Beredskapskoordinatoren er enhetens administrative kontaktledd mot NVE.

NVE setter rammer, gir veiledning, tilrettelegger øvelser og fører tilsyn med alle selskaper innen KBO.

I ekstraordinære situasjoner kan det være behov for samarbeid på lokalt eller regionalt nivå, eller også iverksetting av vedtak og styring knyttet til effektiv krisehåndtering fra sentralt nivå.

KBO skal kunne løse oppgaver i fred ved skade på kraftanlegg som følge av naturgitte forhold, teknisk svikt, terror- eller sabotasjeaksjoner, samt i forbindelse med rasjonering etter energiloven.

Når KBO ved krigsberedskap overtar ansvaret for landets kraftforsyning, plikter alle kraftforsyningsenheter å rette seg etter direktiver fra overordnet myndighet i KBO. Dette medfører ingen endring i selskapenes eierforhold. Det enkelte selskap er ansvarlig for egen drift og skal sørge for at produksjons- og fordelingssystemet er i best mulig stand.

For disse formål skal KBO forberede, etablere og opprettholde en struktur som gir alle relevante ledd i kraftforsyningen oppgaver og ansvar for effektivt å kunne håndtere ekstraordinære situasjoner i kraftforsyningen med tilhørende vassdragsanlegg.

Kraftforsyningens sentrale ledelse (KSL)
KSL består av beredskapsmyndigheten (NVE) og systemansvarlig (Statnett). Vassdrags- og energidirektøren eller den han bemyndiger leder KBO.

Lokalt nivå
Produsenter av kraft og fjernvarme, nettselskap og vassdragsregulanter.

Kraftforsyningen i Norge er delt inn i 13 distrikter med en formelt oppnevnt distriktssjef for hvert distrikt. Distriktssjefen oppnevnes av Norges vassdrags- og energidirektør.

Krafforsyningens distriktssjefer (KDS)

Kraftforsyningens distriktssjefer (KDS) er representanter for kraftforsyningen som skal sørge for godt samarbeid og samordning om sikkerhet og beredskap mellom kraftselskapene (KBO-enhetene) i et bestemt geografisk område/distrikt. KDS er også kraftforsyningens representant i alle landets fylkesberedskapsråd. KDSen skal sørge for å ha oversikt over vesentlige beredskapsmessige utfordringer i sitt distrikt og følge dette opp på en hensiktsmessig måte.

Organisering
Kraftforsyningsberedskapen i Norge er delt inn i 13 distrikter.

Utpekes av NVE
Kraftforsyningens distriktssjefer utpekes av NVE, og ivaretar sin rolle som KDS i henhold til en egen avtale mellom den enkelte KDS og NVE. NVE sender også ut et årlig forventningsbrev til alle KDS som gir visse føringer for hvilke oppgaver KDS bør prioritere.

Oppgaver
Av oppgaver KDS utfører kan nevnes regelmessig kontakt med de ulike KBO-enhetene om status når det gjelder beredskapsarbeid generelt, status når det gjelder beredskapsplaner, rasjoneringsplaner og ROS-analyser, status i forbindelse med eventuelle pågående krisesituasjon, med mer.

I tillegg har KDS fortløpende kontakt med Statsforvalterens beredskapsavdeling i forbindelse med beredskapsrelaterte spørsmål av betydning for kraftforsyningen og i forbindelse med eventuelle pågående kriser.

Avklarer behov for bistand
I forbindelse med en alvorlig hendelse eller krise tar KDS tidlig kontakt med involvert KBO-enhet for å avklare behov for eventuell bistand fra andre aktører i distriktet eller fra NVE, og følger opp utviklingen inntil problemene er løst. I tillegg varsles NVE om hendelsen og holdes løpende orientert. Ved behov etableres et samarbeid mellom NVE, KDS og berørt KBO-enhet.

KDS er en viktig samarbeidspartner for NVE med tanke på å til enhver tid ha et oppdatert bilde over beredskapsstatusen rundt omkring i landet.