Publisert 30.11.2021 , sist oppdatert 01.12.2021

Økt kunnskap om sikkerheten ved norske fyllingsdammer

NVE har en rekke veiledere og retningslinjer som utdyper kravene i damsikkerhetsforskriften. Gjennom et nytt FOU-prosjekt har man fått økt kunnskap om sikkerheten ved norske fyllingsdammer, som vil være nyttig ved framtidig revisjon av veileder for fyllingsdammer.

Svartevatn dam, oppgradering av nedstrøms side 2013. (foto: NVE/Grethe Holm Midttømme)

Fyllingsdammer er sårbare for ekstreme hendelser som kan føre til økt gjennomstrømning og overtopping. Nedstrøms skråninger på fyllingsdammer i Norge er generelt beskyttet mot disse hendelsene med blant annet plastring bestående av stein plassert i forband, som betyr at steinene låser hverandre fast. I tillegg etableres det ofte en ekstra sikring av damtåa. Tåseksjonen regnes som et kritisk punkt for start av et mulig dambrudd. Disse konstruksjonene, plastring og damtå, har derfor stor betydning for totalstabiliteten til fyllingsdammer.

Videreføring av tidligere doktorgradsprosjekter

I 2017 og 2020 ble det publisert to PhD-avhandlinger ved NTNU i Trondheim som undersøker styrken på nedstrøms skråning og damtå på norske fyllingsdammer. Forskningen har omfattet modell- og feltforsøk, teoretiske studier og undersøkelser av eksisterende dammer for å finne ut hvor stor betydning tilstedeværelse og utforming av nedstrøms plastring og damtå har for sikkerheten av tradisjonelle norske steinfyllingsdammer

NVE har finansiert et FOU-prosjekt som oppsummerer resultatene fra de to doktorgradsprosjektene samt supplerer disse med nye forsøk og analyser. Utfra resultatene beskrives oppførsel av steinfyllingsdammer under gjennomstrømnings- eller overtoppingssituasjoner.

Viktig for fremtidig revisjon av veileder

En del av arbeidet har vært å vurdere hvordan resultatene harmonerer med designkriterier gitt i veileder for fyllingsdammer. Prosjektet bidrar dermed til økt kunnskap om sikkerheten ved norske fyllingsdammer, som vil være nyttig ved framtidig revisjon av veilederen.

FoU-prosjektet danner også grunnlag for et nylig påbegynt 2-årig post.doc. prosjekt ved NTNU om fyllingsdammer, med delfinansiering fra NVE.

Hele rapporten kan leses her.

Kontakt

Morten Skoglund, senioringeniør
Tlf. 95 89 77 63

Grethe Holm Midttømme, spesialrådgiver
Tlf. 41 43 04 62