Publisert 20.12.2022

Økt kunnskap om fyllingsdammer i høyfjellsmagasin

Et nytt FoU-prosjekt gir økt kunnskap om miljølaster på fyllingsdammer ved høyfjellsmagasin. Fokuset for prosjektet har spesielt vært å se på endrede miljølaster som følge av klimaendringer og som har betydning for damsikkerheten, deriblant vind og bølger.

Bølger i høyfjellsmagasin. Foto: Vebjørn Pedersen, NVE

For å unngå erosjon, alvorlige skader og mulig dambrudd på norske fyllingsdammer dimensjoneres de for å tåle miljølaster fra blant annet bølger og is. Bølger som treffer dammens oppstrøms skråning fører til gjentatte krefter på steinene i skråningsvernet, samt oppskylling og mulig overtopping.

Behov for flere vindmålinger i høyfjellet

Avhengig av høyden på bølgene i magasinet, som er avhengig av magasinets form og vindhastighet, bestemmes steinenes størrelse og oppskyllingshøyden på damskråningen. God kunnskap om vindhastighetene som kan oppstå og resulterende bølgehøyde er derfor viktig. FoU-prosjektet har blant annet avdekket at det er begrenset med vindmålinger i høyfjellet. Det bør derfor utføres samtidige målinger av vind og bølger for å få et bedre datagrunnlag når vindhastigheter og tilhørende bølgehøyder skal bestemmes.

Trenger mer forskning på området

Dagens beregninger av bølgehøyder og nødvendige steinstørrelser er basert på empiri. Funn fra prosjektet viser at beregningene for norske høyfjellsmagasin avviker en god del fra grunnlaget for de empiriske formlene. Metodikken som brukes for beregning av bølgehøyder i dag er utviklet med data fra store brede magasin og er dermed dårlig tilpasset de lange og smale magasinene som er vanlig i Norge. På bakgrunn av funnene anbefaler prosjektet videre forskning på temaet, med særlig fokus på målinger og numerisk modellering av typiske norske høyfjellsmagasin.

Kontakt

Spesialrådgiver Grethe Holm Midttømme
Tlf. 41 43 04 62

Sjefingeniør Morten Skoglund
Tlf. 95 89 77 63