Publisert 17.09.2019 , sist oppdatert 31.01.2024

Energibruk i bygg

Boliger, kontorbygg og forskjellige yrkesbygg bruker store mengder energi, og står for nærmere halvparten av det årlige strømforbruket i Norge. Rundt 80 prosent av strømforbruket i bygninger går til oppvarming av rom og varmtvann. 

Energibruk i husholdninger

Strøm er den mest brukte energikilden i norske husholdninger. I tillegg brukes det fortsatt mye ved til oppvarming og fjernvarme. Tidligere var oljefyr og parafinovner vanlig, men det er nå faset ut etter at det ble innført forbud mot oljefyring i 2020.

Regelverket i dag (Teknisk forskrift, TEK 17) krever at nye bygg skal være energieffektive og godt isolerte. I bygningsmassen er det fortsatt mange eldre bygg som kan bli langt mer energieffektive ved etterisolering og oppgradering.  

Fremover tror NVE at mer energieffektive hus og mer effektive elektriske apparater og belysning vil bidra til å redusere energibruken. Klimaendringen gir også noe varmere utetemperatur. Samtidig vil strengere energikrav i bygg  gradvis bidra til lavere energibruk til oppvarming.  Hjemmelading av elbiler er derimot et nytt forbruk som vil dra opp strømforbruket i husholdningene.

Mer effektiv belysning er særlig viktig for utelys. Redusert bruk av utendørs belysning er også viktig for miljøet, les mer om lysforurensning hos Statens vegvesen.

I en husholdning går gjennomsnittlig ca. 67 prosent av energibruken til oppvarming. Det er om vinteren at energibruken til oppvarming er høyest. Varmtvann tar i snitt 12 prosent av energibruken. Deretter går c. 15 prosent til elektriske apparater slik som vaskemaskiner, komfyr, PC og annet, og de resterende 5 prosentene til lys. Tallene kommer fra NVEs egne analyser. 

Energibruk i yrkesbygg

Tjenesteytende næringer er all offentlig virksomhet og privat virksomhet som kontorer, butikker, hoteller og mer. Disse næringene har vokst mye siden 1990 og dette har bidratt til oppgang i energibruk i yrkesbygg.  Det brukes mye fjernvarme eller biomasse til oppvarming av kontorbygg og andre bygg i tjenesteytende næring. Likevel er strøm den energikilden som er mest brukt og som går til stadig flere bruksområder slik som f.eks. lading av kjøretøy. 

Nytt regelverk for energieffektivisering av bygg

NVE forventer at energibruken i bygg vil bli stadig mer effektiv. Regelverket krever at nye bygg skal være energieffektive slik at mindre energi kreves til oppvarming. I tillegg blir belysning og elektriske apparater mer energieffektive som følge av energikrav og energimerking. Klimaendringer gir færre kalde vinterdager og redusert oppvarmingsbehov.

(Teksten fortsetter under figuren)

Fossilfri energibruk i bygg

Fyringsolje i norske boliger og yrkesbygg har gått fra å utgjøre 12 prosent av energibruken i 1990, til kun 2 prosent i 2018. Fra 2020 er fyringsolje helt faset ut som følge av forbudet mot fyring med mineralolje. Fjernvarme og varmepumper har erstattet det meste av fossil energibruk, og en liten andel bruker biofyringsolje. Biofyringsolje er olje laget av bioråstoff slik som trevirke eller planter. Varmepumper bidrar i stor grad til mer effektiv bruk av strøm i alle typer bygg. I yrkesbygg har fjernvarme blitt en sentral kilde til oppvarming av rom og varmtvann. Fossil gass er fortsatt tillatt, men brukes i liten grad i Norge.

Historisk og fremtidig utvikling

På begynnelsen av 1900-tallet var det fast brensel i form av kull, koks og ved som dominerte energibruken i boliger og yrkesbygg. Etter hvert ble det brukt stadig mer strøm, og i dag dekker strøm over 80 prosent av energibruken i boliger og yrkesbygg. Vedfyring er fortsatt en viktig oppvarmingsform, særlig på kalde dager, og står for ca. 6 prosent av energibruken i bygningsmassen. I en periode etter andre verdenskrig var det vanlig med  fyringsolje til oppvarming. Fyringsolje og parafin har gradvis blitt faset ut, og forsvant med oljefyrforbudet i 2020

Fremover kommer det nye reguleringer både fra EU og i det norske regelverket som vil gi mer energieffektive bygg og som gir kjøpere av boliger og leietakere bedre informasjon og større muligheter til energieffektivisering og strømsparing.  NVE forventer at energibruken i bygg vil gå noe ned frem mot 2030 som en følge av regelverk. Strøm til direkte oppvarming, varmepumper, fjernvarme og vedfyring og annen bioenergi vil dekke energibehovet i norske bygg.