Publisert 25.11.2022 , sist oppdatert 28.11.2022

Vellykket dialogkonferanse / Successful dialogue conference

15.11.2022 arrangerte NVE, Statnett og Statkraft en dialogkonferanse. Formålet med konferansen var å presentere virksomhetenes samarbeidsprosjekt som handler om fremtidens kraftmarkedsmodeller og modellrammeverk. På konferansen fikk mer enn 100 deltakere informasjon om prosjektet og flere bidro med nyttige refleksjoner, innspill og diskusjon om veien videre for prosjektet.  
(Please scroll down for English)

Presentasjonen som ble holdt inkludert manus for hvert lysbilde finnes her: Presentasjon

Video-opptak av presentasjonen finnes her: Video

Grunnet dårlig lydkvalitet har vi valgt å ikke inkludere diskusjonen i lydopptaket, kun presentasjonen av prosjektet og avslutningen. Et detaljert referat over innspillene/spørsmålene og svarene som ble gitt finner man her:  Referat 

På konferansen ble samarbeidets overordnede behov presentert. Alle som er interessert i dette prosjektet er invitert til å sende skriftlige innspill til prosjektgruppen om hvordan samarbeidet burde gå frem for å realisere disse behovene. Innspillene kan være på maks 4 sider. Samarbeidsprosjektet har som hensikt å foreta et konseptvalg tidlig i 2023 og innspill fra bransjen vil være viktige moment i en slik beslutning.  

Skriftlige innspill kan for eksempel være beskrivelser av eksisterende løsninger som kan svare ut ett/flere behov, hvor kostbart ulike løsninger potensielt kan bli, hvordan partene burde gå frem i en eventuell anskaffelse for å få det beste resultatet, hvordan man kan få til samarbeid og åpenhet i sektoren, andre standarder/prosjekter man burde hensynta eller annet som dere mener kan være nyttig informasjon for dette samarbeidet i veien fremover. Vennligst send inn skriftlige innspill senest 30. november til Vegard.osthagen@habberstad.no. 

Vi ønsker også å ha én-til-én-samtaler med utvalgte leverandører slik at man kan dele informasjon man ikke ønsker at skal tilfalle konkurrenter. Vennligst ta kontakt med Vegard.osthagen@habberstad.no i senest 23. november for å melde interesse og planlegge eventuelle én-til-én -samtaler. Det er ikke krav om skriftlige innspill for å ha én-til-én -samtaler med prosjektet. 

English version:
November 15th 2022, NVE, Statnett and Statkraft held a successful dialogue conference. The purpose was to present the parties' collaboration project about the future of power market modeling and model frameworks. On the conference more than 100 participants received information about the project, and many contributed with valuable reflections, inputs and discussion about the way forward. 

The presentation held including scripts for each slide can be found here: Presentation

A recording of the presentation can be found here: Video

Due to poor audio quality during the discussion, this has been cut out of the recording. Only the presentation of the collaboration and the end is kept. A detailed note containing the input, questions and replies can be found here: Discussion summary 

At the conference, the collaboration's common goals were presented. All interested in the project are invited to send written inputs to the project about how they should move forward to achieve these needs. Input can be a maximum of 4 pages. The project intends to make a conceptual choice early in 2023 and input from the industry will be important in this decision.  

Written inputs can, for example, be descriptions of existing solutions that can meet one of more needs, how costly different solutions could be, how the project should move forward with a potential procurement to get the best result, how we can foster collaboration and openness in the sector, other standards/projects we should consider and other information you think could be useful. Please send written inputs no later than November 30th to Vegard.osthagen@habberstad.no.  

We also want one-on-one conversations with suppliers so you can share information you don’t want to give to competitors. Please make contact with Vegard.osthagen@habberstad.no no later than november 23rd to make your interest known and schedule these talks. You do not need to send a written input to be eligible for one-on-one conversations.