Publisert 03.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

139/2 Bjøra

Vernegrunnlag: Variert lavlandsvassdrag i Trøndelag. Vassdraget har et nettverk av mange små og ganske store vann, bundet sammen av elvestrekninger som delvis går i fossestryk. Elveløpsformer, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Grungstadfossen i sideelva Nordåa, vest for Høylandet, har en fallhøyde på 75 meter og er et verdifullt landskapselement. Fossen høres på lang avstand, men synes ikke før en er tett innpå den. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Bjøra (Høylandsvassdraget) er et vestlig sidevassdrag til Namsen og renner ut i denne ved Skogmo, 25 km øst for Namsos. Elva har flere navn og heter Bjøra fra Eidsvatnet til utløpet.

En vestlig grein, Nordåa, drenerer Grønningenområdet med stor slage bakkemyrer mellom barskogfelter og renner ut i hovedelva ved Grungstad. Liene opp mot snaufjellet er skogkledte og danner grensen mot kystdistriktene. Vassdraget har flere store vann. Avstanden fra Blårøyvatnet i nord og samløpet med Namsen er hele ca 55 km. Karakteristisk for hovedvassdraget er korte elvestrekninger mellom store vann. Store deler ligger under marin grense. Sideelvene fra vest drenerer skogs og fjellområder med store vatn, mens elvene fra øst er kortere og steilere enn de fra vest. Vassdraget har betydelige kvaliteter av spesiell naturfaglig karakter. Kulturminner er rikt representert. Elva har en lang lakseførende strekning. Flere naturreservater ligger i nedbørfeltet. Særlig i nedre del er elva forbygd flere steder.

 

Fakta

Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Høylandet, Overhalla
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Areal:  557 km²
Største vann: Øyvatnet
9,7 km²: 63 moh.
Høydenivå: 815-ca.20 moh.