Publisert 03.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

127/1 Verdalsvassdraget

Vernegrunnlag: Anbefalt type- og referansevassdrag. Verdalsvassdraget har kilder i fjellområdene øst i Nord-Trøndelag og grensetraktene mot Sverige. Vassdraget har utløp i Trondheimsfjorden ved Verdalsøra.

Ved Skjækras innløp i Helgåa ligger Skjækerfossen som utgjør et fint landskapselement. Skjækra drenerer den nordlige delen av vassdraget hvor blant annet det største vannet, Skjækervatnet, ligger. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Størrelse og beliggenhet i Trøndelag. Vassdraget, med et uttall elver og vann er sentrale deler av et attraktivt og variert landskap. Kontrastene mellom viddepreget høyfjell og lavland med jordbruk og ravineterreng er stor. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftsliv, reindrift og samiske interesser.

Øverst er landskapet åpent og har viddepreg. I øvre deler av Helgåga er dalen kraftig v-formet med svært steile dalsider. Fjell, vann og fosser utgjør stedvis markerte landskapselementer med stor verdi.

Nedre deler har til dels mektige avsetninger som er dannet i forbindelse med avsmeltingen etter siste istid. Her renner elva gjennom vide, flate jordbruksbygder. Stedvis finnes fortsatt særpregete ravinelandskap. Verdalsvassdraget er kjent for kvikkleireskred.

Størrelsen på vassdraget bidrar til stor diversitet knyttet til biologisk og geologisk mangfold. Flere lokaliteter og områder har store verdier av både nasjonal og delvis internasjonal karakter. Nedenfor Åkran, hvor Skjækra renner ut i hovedvassdraget, er store deler av elveløpet forbygd. Feltet er mye brukt til tradisjonelt friluftsliv. Store deler ligger i INON-registrert område.

Fakta

Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Verdal, Snåsa, Steinkjer
Vernetidspkt: 2005 (Suppl) Skjækra: 1986 (Vp III).
Areal:  1371 km²
Største vann: Skjækervatnet 
7,2 km²: 441 moh.
Høydenivå: 1139-0 moh.