Publisert 03.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

124/2 Sona

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdragets elver, vann og store myrområder er sentrale deler av et variert og særpreget landskap som strekker seg fra høyfjell til dalbunn. Stort naturmangfold knyttet til elveløpsformer. Viktig for friluftslivet. Utfyller nasjonalpark ned til Stjørdalselva.

Sonfossen med et fall på 60 meter er et markert landskapselement, godt synlig i landskapet. Fossen ligger i et knekkpunkt i dalens øvre del. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Sona er sidevassdrag til Stjørdalselva. Det har kilder i fjellmassivet Skarvan sør for Stjørdalselva og renner ut i hovedvassdraget ved Kilnes, ca 18 km ovenfor utløpet i Trondheimsfjorden. Hele Stjørdalsvassdraget er vurdert til høy verdi. Forra og Sona ble ansett som særlig verdifulle og tatt inn i verneplanen.

Vassdraget drenerer mot nord. Sørlige deler har rolige landformer, høyest i sørøst. I dette flate terrenget her vassdraget sterkt forgreinet. Sentralt i nedbørfeltet, ca 200 moh samlet elveløpene og faller ned i en dyp, klassisk elvedal. I knekkpunktet ligger Sonfossen med et fall på 60 meter. Knekkområdet markerer også marin grense. Her danner oppdyrkede terrasser markerte landskapselementer. Forskjellen i landskapet over og under marin grense er stor. Under landskapsutviklingen etter isavsmeltingen har elva dannet raviner i de marine avsetningene. I et slikt landskap får vassdraget stort løpsmangfold fra sterkt forgreinet i fjell og høyland i indre deler, til strykstrekninger i overgangsonen til roligere løp på flatlandet nederst i vassdraget.

Det er utført sikringstiltak i nedre del av vassdraget.

Fotoside:

124-2_Sona_elvestrekning_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Trøndelag
Kommune: Meråker, Stjørdal, Selbu
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Areal:  201 km²
Største vann: Austre Sonvatnet 2,8 km²: 389 moh.
Høydenivå: 1171-ca.20 moh