Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

012/19 Urula

Vernegrunnlag: Anbefalt typevassdrag for regionen. Urula ligger mellom Hallingdal og Begnadalen, og renner ut i Begna i nordenden av Sperillen. 

Opp Vidalen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2006)

Flere landskapsvernområder og naturreservater er opprettet i feltet etter at vassdraget ble tatt inn i verneplanen. 

Vestlig sidevassdrag til Begna i Drammensvassdraget. Vassdraget er sentrale deler av et rolig landskap som omfatter et skogkledt dalføre med tilgrensende fjell. Elveløpsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. Nærhet til større tettsteder. Restfelt mellom sterkt vannkraftutbygde regioner.

Vassfaret, som ligger i deler av feltet er en typisk vid og åpen østlandsk barskogsdal med bred bunn og bratte lier som går over i hammere og skrenter.  Fra de store myrområdene rundt Buvatn renner Vassfarelva, som har flere forskjellige navn, gjennom flere mindre innsjøer til Strøen, som regnes som øverste innsjø i selve Vassfaret. Etter den gamle fløtingsdammen kaster elva seg utfor de glattskurte benkene i Høgfossen før den roer seg nedover mot Suluvatn og Nevlingen. I Hedalen munner elva ut i Urula som igjen renner ut i Sperillen ved Nes i Ådalen. Denne delen av vassdraget ligger i landskapsvernområder fra sør for Strøen til og med Manmyrane øst for Aurdalsætrene.


Granskogen dominerer i Vassfaret, selv om furu er vanligst på de næringsfattige moene ved Aurdalsfjorden. I dette området er det også i hovedsak gran som danner skoggrensen. På grunn av store klimatiske variasjoner fra solvendte, varme lier til skyggefulle baklier, myrer, vann og tørre sand‑ og grusmoer, har området et variert dyre- og planteliv.

Vassfaret og bjørn er knyttet sammen i folks bevissthet bl.a. gjennom Mikkjel Fønhus' forfatterskap, spesielt kjent er slagbjørnen Rugg i boka ”Der villmarken suser”.
Vassfaret er mye brukt til friluftsliv. Det er gode fiskemuligheter i elva og innsjøene. Flere større hyttefelt omkranser selve Vassfaret. Store deler av Urulas sørvestlige del er vernet som landskapsområder (Indre Vassfaret og Vassfaret- og Vidalen landskapsvernområder) Innenfor disse områdene ligger flere naturreservater. Også utenfor landskapsvernområdene er det flere områder som er registrert som urørte, ved at de ligger mer enn en km fra inngrep. Nabovassdragene Muggedøla og Hølera som har utspring i de samme myrområdene som Urula, men som begge munner ut i Begna, ble vernet samtidig med Urula.

Urula er forbygd på strekningen mellom Nerbyenga og Nerstad, og i meanderbuene i nedre deler før utløpet.

Fakta

Fylker: Viken, Innlandet
Kommuner: Flå, Nesbyen, Ringerike, Sør-Aurdal
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 012.GZ
Areal: 612 km²
Areal alle vann: 
Største vann: Strøen: 3,5 km², 747 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 1284 - 150 moh