Publisert 20.02.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

Vann-Nett

Norges vannforvaltningsverktøy – utviklet i samarbeid mellom Miljødirektoratet og NVE.

Et viktig verktøy for en helhetlig vannforvaltning er IKT-verktøyet Vann-Nett. Dette består av to hoveddeler, Vann-Nett Saksbehandler til bruk for vannforvaltningen og Vann-Nett Portal, som er for alle brukere. Begge delene baserer seg på et geografisk grensesnitt, det vil si at kartet er viktig og at all informasjon er knyttet til kartobjekter.

I saksbehandleren foregår all innlegging av informasjon om vannforekomstene, som er enten elv, innsjø, kystvann eller grunnvann. På grunnlag av tilgjengelige data vurderes vannforekomstenes økologiske, kjemiske og kvantitative (grunnvann) tilstand. I tillegg vurderes risikoen for hvorvidt tilstanden er truet i henhold til miljømålene som er satt. Vannforekomstenes tilstand i forhold til miljømålet tilsier om det skal iverksettes tiltak og overvåkning. Alle data knyttet til dette arbeidet ligger i Vann-Nett. Saksbehandlerens grensesnitt er kun beregnet for innlegging av data. Den er åpen for innsyn på adressen: http://vann-nett.no/saksbehandler

Portalen er inngangen for alle som er interesserte i å finne informasjon om vannforekomstene eller statistikk for de ulike geografiske enhetene som benyttes i vannforskriftarbeidet – vannregionmyndighet, vannregion og vannområde. I portalen finnes et kartverktøy for søk – både på vannforekomst og stedsnavn. I tillegg er det en rapportdel, hvor det ligger diagrammer og listerapporter for nedlasting. Det er mulig å hente ut faktaark per vannforekomst, med hydrologisk og geografisk informasjon, karakterisering, tilstandsklassifisering og foreslåtte tiltak. Faktaarkene for geografiske områder gir et overblikk over for eksempel en vannregion. Alle data tas ut i det øyeblikket rapportene lages, noe som alltid gir aktuelle data. Funksjonaliteten i portalen vil bli videreutviklet i 2016 med vekt på brukerveiledning til de tilgjengelige dataene. Det vil også komme en temakartløsning i løpet av 2016.

Adresse til Vann-Nett Portal er http://vann-nett.no