Publisert 14.03.2022

Ny veileder for overvann i arealplanleggingen

For å støtte kommunene med å forebygge skader fra overvann har NVE nå publisert en ny veileder. Den gir råd om hvordan kommunene gjennom arealplanlegging kan sørge for tilstrekkelig trygghet mot fare og skader fra overvann knyttet til vannmengder.   

Foto: Bjørn Lytskjold / NVE

Overvann er vann som renner på overflaten som følge av nedbør eller snøsmelting. Intense nedbørhendelser kan gi skade fra overvann der utbygging har endret naturlig vannveier. Økt urbanisering og mer intens nedbør på grunn av klimaendringer, er med på å øke skadeomfanget av hendelser knyttet til overvann. 

-Den nye veilederen gir kommunene et godt verktøy for å kunne håndtere den stadig økende problematikken knyttet til overvann, sier direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE, Brigt Samdal. Den gir konkrete råd om hvordan overvann bør innarbeides i arealplaner og en klar anbefaling om hva som kan være tilstrekkelig sikkerhet mot fare og skade fra overvann.

- Det er viktig at alle kommuner nå tar denne i bruk i sin arealplanlegging, slik at vi bedre kan sikre tettbygde områder mot de store skadene som slike hendelser fører med seg, fortsetter han.
 

De årlige skadekostnadene knyttet til overvannshendelser ligger på mellom 1,6 og 3,6 milliarder kroner i året. God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra overvann, og det er viktig at det settes av nok arealer til å håndtere overvannet på en trygg måte.  

-NVE skal hjelpe kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom å bidra med kunnskap om avrenning i tettbygde områder (urbanhydrologi). Den nye veilederen som nå er publisert omtaler prosesser knyttet til overvann, hvordan fare fra overvann kan kartlegges og gir også noen eksempler på risikoreduserende tiltak, forklarer Samdal.  

Flere veiledere skal publiseres
I tillegg til veilederen for overvann i arealplanlegging, vil det i løpet av 2022 / 2023 publiseres to nye veiledere. Den ene beskriver hvordan kommunene kan benytte modellering til å identifisere fareområder for overvannsskade. Den andre vil veilede kommuner og konsulenter om hvordan de kan samle inn måledata til planlegging og prosjektering av overvannstiltak og modellering. I tillegg kommer NVE til å publisere en eksempelsamling over ulike typer overvannstiltak i løpet av 2022. 

- Vi mener at denne veiledningspakken vil gi kommunene bedre mulighet til å ivareta overvannet på en trygg måte i sin arealplanlegging, sier Samdal avslutningsvis. 

Kontaktperson

Rune Bratlie, seniorrådgiver
Mobil: 47 39 09 35