Publisert 21.12.2021 , sist oppdatert 22.12.2021

NVE godt i gang med sikringsarbeider i Gjerdrum

Ett år siden kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum kommune er NVE er i gang med et omfattende sikrings – og gjenoppbyggingsarbeid. - Vi har fortsatt mye jobb foran oss, sier regionsjef i NVE, Toril Hofshagen.

Mye arbeid gjenstår i Gjerdrum. Dronefoto: NVE

Etter at akuttfasen etter kvikkleireskredet på Ask var over, begynte NVE det omfattende arbeidet med å bistå Gjerdrum kommune i å sikre det store skredområdet. Dette arbeidet vil pågå i om lag to år til og har et kostnadsestimat på 200 mill. kr, noe Regjeringen har bevilget midler til.

- I arbeidet vi gjør med å sikre området er det viktig med et tett og godt samarbeid med Gjerdrum kommune, forteller regionsjefen. De tiltakene vi gjør skal være i tråd med de planene som kommunen legger for fremtidig utnyttelse av området.

NVE benytter fortsatt rådgivere hos NGI og Multiconsult, i tillegg til flere andre konsulentfirmaer og entreprenører. NVEs egen anleggsenhet har også vært til stede med mannskaper og maskiner siden hendelsen. Kompetansen de besitter fra tidligere kvikkleireskred er svært verdifulle i arbeidet som nå pågår.


Regionsjef i NVE, Toril Hofshagen. Foto: Kristian Løksa, NVE

Krevende arbeid
Arbeidet er inndelt i fire delprosjekter. Delprosjekt 1 om vannhåndtering og erosjonssikring hastet mest, og har blitt gjennomført som planlagt med viktige milepæler både før vårflommen og før åpning av fylkesveg 120. Delprosjekt 2 og 3 handler om sikringstiltak for de bratte skredkantene nord i skredområdet og langs østskråningen, mens delprosjekt 4 handler om planering og stabilisering i øvre del av den store skredgropa.

NVE har hatt flere utfordringer i arbeidet det siste året. Blant annet har det vært en rekke etterskred langs den bratte skredkanten.

- Dette har vært som forventet, men er krevende å håndtere. Vi må ha fullt fokus på sikkerhet for mannskapene som jobber i skredområdet. Kontinuerlig overvåkning av skredkantene med bakkeradar har vist seg å gi gode forvarsler når et etterskred er på gang, forteller Hofshagen.

Gjør grunnundersøkelser og avlaster skredkantene
Gjennom det siste året har  samarbeidet med Norsk Saneringsservice vært viktig. De har vært engasjert av kommunen til å rydde i bygningsmaterialer i skredgropa. NVE har i den forbindelse bygget anleggsveger og foretatt nødvendige grunnundersøkelser.

Det pågår gjennom vinteren arbeid med å avlaste de bratte skredkantene, med en fremdrift som passer med Gjerdrum kommune og forsikringsbransjens arbeid med riving av bygg på kantene. Mye arbeid gjenstår, da det er snakk om store arealer og store volumer.

- Gjennom vinteren vil vi dessuten bruke tid på å verifisere de løsningene vi har utredet for stabilisering av skredgropa, sier Hofshagen. Vi vil deretter starte arbeidet med å gjennomføre stabiliseringstiltakene så snart nødvendige kontrakter på plass.

Store arealer og volumer gjør arbeidet omfattende. Dronefoto: NVE
Sikringstiltak langs de bratte skredkantene. Dronefoto: NVE

Viktig med informasjon til lokalsamfunnet
Siden skredet gikk i desember i fjor, har det vært viktig for NVE å stille opp på det kommunen har ønsket av folkemøter og befaringer for innbyggere. Dette for å informere om hva som skjer og bidra til at tryggheten kommer tilbake i hverdagen.

- Vi ser frem til et fortsatt tett og godt samarbeid med Gjerdrum kommune. Jeg vil også berømme alle de dyktige kollegaene fra NVE som er involvert i det viktige arbeidet vi gjør i Gjerdrum. De har vist en enestående stå-på-vilje dette krevende året og fortjener stor honnør, avslutter Hofshagen.

Statsråden besøker Gjerdrum
Olje- og energiminister, Marte Mjøs Persen, fikk en orientering i Gjerdrum 21. desember. Fra venstre: Olje- og energiminister, Marte Mjøs Persen, Regionsjef i NVE, Toril Hofshagen, Vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund, Ordfører i Gjerdrum kommune, Anders Østensen. Foto: OED

Fakta

  • Det mest alvorlige kvikkleireskredet i Norge siden Verdalsraset i 1893
  • Kvikkleireskredet hadde et løsneområde på 240 * 700 m
  • Skredmassene forplantet seg videre ca. 2000 m (utløpsområde)
  • Totalt var 1,35 mill. m3 skredmasser i bevegelse
  • Skredkanten var 1230 m lang, og det pågår fortsatt fra tid til annen etterskred og avskallinger langs skredkanten
  • 10 personer omkom i skredet, og samtlige ble funnet
  • Ca. 1500 ble evakuert, men de fleste kunne flytte tilbake etter hvert som NVE fikk gjennomført alle nødvendige grunnundersøkelser og beregninger av hvor langt skredet maksimalt kan forplante seg videre
  • Ca. 200 personer er fortsatt evakuert fra området