Publisert 02.05.2023

NVE anbefaler å gi kommunene større handlingsrom ved sikring mot flom

NVE anbefaler å endre byggteknisk forskrift (TEK 17) slik at kommunene kan bruke såkalte organisatoriske tiltak for å sikre ny bebyggelse mot flom. Dette er tiltak som er mindre permanente og inngripende, og som bare behøver å iverksettes når det er reell fare for flom.

I en ny rapport anbefaler NVE at byggteknisk forskrift (TEK17) endres slik at det åpnes for organsatoriske tiltak for å sikre mot flom. I dag er regelverket slik at ny bebyggelse må sikres permanent mot en 200-års flom. Dette er ofte omfattende og kostbare sikringstiltak, som også kan gå på bekostning av natur- og landskapshensyn, og innbyggernes trivsel. Ved å tillate at deler av flomsikringstiltaket erstattes med mobile elementer som kan tas ned når det ikke er fare for flom, eller tillate at det lages åpninger som kan stenges manuelt eller automatisk ved fare for flom, vil ulempene kunne reduseres betraktelig.

- I dag er det er bare tillatt for kommunene å bygge permanente sikringstiltak mot flom. Slike tiltak er ofte svært dyre. I tillegg er de ofte inngripende, og går ut over natur og innbyggernes trivsel. Vi anbefaler derfor også å tillate tiltak som bare settes opp når det er reell fare for flom, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE.

Større ansvar hos kommunene

Å velge et organisatorisk flomsikringstiltak framfor permanent sikring, innebærer at kommunen får et stort ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og beredskap i et langtidsperspektiv. Det bør være en høy terskel for å ta i bruk organisatoriske tiltak, og det kan ikke gå på bekostning av sikkerheten. Det kan være egnet i de tilfeller der muligheten for permanent sikring er grundig utredet og viser seg å være for krevende å få til.

- Kommunens ansvar for innbyggernes sikkerhet vil fremdeles være det samme. Men ved å gi noe mer handlingsrom for hvordan de ivaretar ansvaret sitt, blir det enklere og rimeligere for kommunene å videreutvikle sine lokalsamfunn og skape en tryggere hverdag for innbyggerne, sier Kjetil Lund.

NVE anbefaler en rekke krav som må være oppfylt for å kunne ta i bruk organisatoriske flomsikringstiltak. Blant annet skal det som en hovedregel være etablert eller foreligge planer for en basissikring som sikrer mot minimum en 50-års flom. Det må gjennomføres grundige hydrologiske og hydrauliske vurderinger forut for valg av løsning. Analysene må gjennomføres av kvalifisert personell og følge anbefalt metodikk.

- Ved å tillate bruk av organisatoriske flomsikringstiltak vil kommunene få et større handlingsrom enn de har i dag. De kan raskere oppnå forsvarlig sikkerhet mot flom, også for ny bebyggelse i områder som er utbygget fra før, fortsetter Lund.

- Kommunene kan enklere ta høyde for mulige konsekvenser av klimaendringer og de kan selv velge om de skal basere seg på en slik løsning. De kan også velge å benytte seg av løsningen fram til det foreligger et annet alternativ eller til behovet for flomsikring ikke lenger er til stede, avslutter han.

Videre fremdrift

Rapporten vil nå behandles hos Olje- og energidepartementet. Kommunal- og distriktsdepartementet har i tillegg satt i gang et arbeid med å gjennomgå kravene knyttet til sikkerhet mot naturfarer i byggteknisk forskrift (TEK17). Som en del av dette arbeidet vil det bli vurdert om det skal åpnes for at sikkerhet kan oppnås gjennom organisatoriske sikringstiltak. Arbeidet skjer i samarbeid mellom berørte direktorater, det vil si DiBK, DSB og NVE. Arbeidsgruppen skal levere et forslag til nye regler for organisatoriske sikringstiltak innen 15. april 2024.

Arbeidsgruppe skal vidareutvikle krava til tryggleik mot naturfarar - regjeringen.no

Kontakt

Seksjonssjef Øyvind Leirset
Tlf. 22 95 90 40