Publisert 22.01.2019 , sist oppdatert 29.09.2022

Kraftberedskapsforskriften har trådt i kraft

Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen - kraftberedskapsforskriften – trådte i kraft 01.01.2019. Hovedgrepet i forhold til den tidligere beredskapsforskriften er nye krav til IKT-sikkerhet.

Den digitale utviklingen i energisektoren medfører en endring i energisystemets risiko- og sårbarhetsbilde. Energisektoren kan som andre sektorer, angripes gjennom internett av anonyme aktører. Feil i programvare eller maskinvare kan få konsekvenser for virksomhetenes drift. Utrykket «liten tue kan velte stort lass» er svært relevant i en digitalisert verden der system og komponenter er koplet sammen i nettverk.

Tillit til de digitale systemene er vesentlig for forsyningssikkerheten og et velfungerende energimarked. Denne tilliten bygges gjennom blant annet sikkerhetsmekanismer, som reduserer risikoen for svikt og feil i IT-systemene. Skal tilliten bevares, er det nødvendig med et helhetsfokus på sikring av alle digitale systemer i energisektoren.

Helhetlig tilnærming
Kraftberedskapsforskriftens krav til informasjonssikkerhet er gitt i henhold til et overordnet sikkerhetsregime, som plasserer informasjonssikkerhet som en del av det helhetlige arbeidet med forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. Den generelle sikringsplikten tydeliggjøres, og det stilles krav til grunnsikring for alle digitale informasjonssystemer hos virksomheter som har anlegg som har eller kan få vesentlig betydning for produksjon, omforming, overføring, omsetning eller fordeling av elektrisk energi og fjernvarme.

Tydeliggjøring av krav
Forskriften er en presisering av sikrings- og beredskapsplikten i energiloven. Den inneholder en kombinasjon av funksjonsbaserte og overordnete krav, og mer detaljerte krav. Forskriften stiller krav som skal sikre at kraftforsyningen opprettholdes og at normal forsyning gjenopprettes på en sikker og effektiv måte i ekstraordinære situasjoner. Den nye forskriftsteksten inneholder en tydeliggjøring av krav knyttet til håndtering av ekstraordinære situasjoner, herunder tydeliggjøring av krav til varsling og rapportering.

Krav harmonisert med ny sikkerhetslov
NVE er opptatt av at regelverket skal være så tydelig, forutsigbart og målrettet som mulig. Under høringen av forskriftsendringen vinteren 2017/18 kom det inn 40 høringsuttalelser. Disse er vurdert og har ført til flere forbedringer av forskriftsteksten. Endelig forskrift ble publisert november 2018, og en midlertidig tilleggsveileder er utarbeidet for de største endringene.

Samtidig med arbeidet med endring av beredskapsforskriften har det pågått et arbeid med forskrifter til ny sikkerhetslov. Bestemmelsene i kraftberedskapsforskriften er harmonisert med disse og har et gjennomgående nivå for sikkerhet som er like godt.

 

Les mer

Revidert kraftberedskapsforskrift skjerper kravene til digital sikkerhet

Veiledning til beredskapsforskriften

Midlertidig tilleggsveiledning

Høringsrunde og innspill

 

Kontaktpersoner

Seksjonsjef Eldri Holo, tlf 970 96 895 
Sjefingeniør Janne Hagen, tlf 22 95 90 95