Høring - endringer i regelverket for beredskap i energiforsyningen (avsluttet) - NVE

Forslag til et helhetlig og fremtidsrettet sikkerhetsregime for forsyningssikkerheten i en digitalisert energisektor.

Beredskapsforskriften (forskrift av 07.12.2012 om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen) gjelder både for nettvirksomhet og all kraftproduksjon: vannkraft, varmekraft, vindkraft og fjernvarme. Forskriften skal sikre at energiforsyningen opprettholdes og at normal forsyning gjenopprettes sikkert og effektivt ved ekstraordinære situasjoner.

Høringen er avsluttet. (Frist for å komme med innspill i høringen var 20. mars 2018)

Innspill kan sendes med epost til NVE på nve@nve.no

NVE vil takke alle som har svart på høringen til beredskapsforskriften. Høring er en viktig del av å utvikle et regelverk som er både relevant, dekkende og praktisk mulig å etterleve. Vi har fått mange innspill og tilbakemeldinger som vi vil se på nå i det videre arbeidet med å ferdigstille forskriften.

Endringene omfatter i hovedtrekk tre ulike områder:

•    skjerping av krav innen IKT-sikkerhet
•    tydeligere krav til produksjonsanlegg
•    generelle endringer

Skjerping av krav innen IKT-sikkerhet

Norge har i dag en god forsyningssikkerhet av energi. Den digitale utviklingen både i energisektoren og samfunnet for øvrig medfører en endring i energisystemets risiko- og sårbarhetsbilde.

NVE har sett på behovet for å styrke arbeidet med å håndtere de risikoer som følger med digitaliseringen, ref. NVE Rapport 2017:26 – «Regulering av IKT-sikkerhet». Rapporten viser at dagens regelverk i stor grad samsvarer med internasjonale standarder og praksis, men med behov for ytterligere presisering i regelverket slik at virksomheter og systemer i energisektoren er beskyttet mot hele bredden av digitale trusler.

NVE mottatt flere innspill til forbedring av regelverket. Disse er bakt inn i dette forslaget til endring av beredskapsforskriften. I tillegg har Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) utgitt grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Disse er et tillegg til eksisterende nasjonale og internasjonale standarder og er tatt hensyn til i høringsutkastet.

Endringene innebærer krav om plikt til grunnsikring av digitale informasjonssystemer og sikring av brytefunksjonaliteten i AMS-målere. I tillegg settes det strengere krav til geografisk kontroll for styring av driftskontrollsystemer.

Tydeligere krav til produksjonsanlegg

For å sikre forsyningssikkerheten er de største produksjonsanleggene underlagt beredskapsforskriften.

Krav til sikring av anlegg stilles gjennom bestemmelsene i kapittel 5 om klassifisering og sikringstiltak. Kravene stilles ved å angi et grunnleggende nivå og i tillegg mer spesifikke krav delt i tre klasser, der høyeste klasse gjelder de viktigste anleggene. Kravene stilles for anlegg, system eller annet som er eller kan bli av vesentlig betydning for virksomhetens ledelse, drift eller gjenoppretting i ekstraordinære situasjoner mot uønskede hendelser og handlinger, herunder adgang for uvedkommende.

NVE har vurdert muligheten for å forenkle kravene rettet mot produksjonsanlegg ved å endre grensene for klassifisering og hvilke konkrete anleggstyper som skal inkluderes. Med produksjonsanlegg menes anlegg for produksjon av elektrisk energi eller fjernvarme.

Generelle endringer

NVE har vurdert at det kunne være behov for å gjøre endringer i beredskapsforskriften på bakgrunn av de erfaringer som er gjort med forskriften siden ikrafttredelsen 1.1.2013.

Den 16. juni 2017 la Forsvarsdepartementet frem i statsråd forslag om en ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). NVE har vurdert hvilke bestemmelser som må endres og hvilke bestemmelser som bør endres i beredskapsforskriften som følge av ny sikkerhetslov.

NVE vil gjennomføre en ny vurdering av beredskapsforskriften når alle forskrifter under den nye sikkerhetsloven er utarbeidet. NVE vil komme tilbake til dette.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Eldri Holo,
tlf: 970 96 895

Avdelingsdirektør Ingunn Åsgard Bendiksen,
tlf: 922 68 070

Se også

IKT-sikkerhet: Regelverket må følge teknologiutviklingen

 

Høringsdokumenter

Agder Energi AS PDF filstørrelse: 817 KB
Bane NOR PDF filstørrelse: 660 KB
BDO PDF filstørrelse: 281 KB
BKK Nett AS PDF filstørrelse: 173 KB
Datatilsynet PDF filstørrelse: 766 KB
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap PDF filstørrelse: 97 KB
DistriktsEnergi PDF filstørrelse: 1 MB
Eidsiva Energi AS PDF filstørrelse: 152 KB
Energi Norge PDF filstørrelse: 804 KB
Fjordkraft AS PDF filstørrelse: 109 KB
Forsvarets forskningsinstitutt PDF filstørrelse: 367 KB
Forsvarsdepartementet PDF filstørrelse: 139 KB
Fylkesmannen i Trøndelag PDF filstørrelse: 289 KB
Glitre Energi Nett AS PDF filstørrelse: 893 KB
Hafslund Nett AS PDF filstørrelse: 100 KB
Hålogaland Kraft Nett AS PDF filstørrelse: 888 KB
Haugaland Kraft Nett AS PDF filstørrelse: 463 KB
Høringsbrev PDF filstørrelse: 540 KB
Høringsdokument 2017/6 PDF filstørrelse: 4 MB
Høringsinstanser PDF filstørrelse: 314 KB
Justis- og beredskapsdepartementet PDF filstørrelse: 194 KB
KraftCERT AS PDF filstørrelse: 2 MB
KS Bedrift PDF filstørrelse: 3 MB
Landsorganisasjonen i Norge PDF filstørrelse: 205 KB
Lyse Elnett AS PDF filstørrelse: 4 MB
Lyse Produksjon AS PDF filstørrelse: 201 KB
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet PDF filstørrelse: 522 KB
NITO AS PDF filstørrelse: 410 KB
Nordlandsnett AS PDF filstørrelse: 248 KB
NTE Nett AS PDF filstørrelse: 400 KB
Oslo kommune, Energigjenvinningsetaten PDF filstørrelse: 299 KB
Otra KRaft DA PDF filstørrelse: 642 KB
Politidirektoratet PDF filstørrelse: 366 KB
Regelrådet PDF filstørrelse: 422 KB
Ringsaker kommune PDF filstørrelse: 52 KB
Salten Kraftsamband AS PDF filstørrelse: 517 KB
Skagerak Energi AS PDF filstørrelse: 220 KB
Sogn og Fjordane Energi AS PDF filstørrelse: 1014 KB
Statkraft PDF filstørrelse: 3 MB
Statnett PDF filstørrelse: 2 MB
Statoil ASA PDF filstørrelse: 626 KB
Tafjord Kraftproduksjon AS PDF filstørrelse: 280 KB
TrønderEnergi Nett AS PDF filstørrelse: 326 KB

Dokumenter med merknad

Agder Energi AS PDF filstørrelse: 817 KB
Bane NOR PDF filstørrelse: 660 KB
BDO PDF filstørrelse: 281 KB
BKK Nett AS PDF filstørrelse: 173 KB
Datatilsynet PDF filstørrelse: 766 KB
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap PDF filstørrelse: 97 KB
DistriktsEnergi PDF filstørrelse: 1 MB
Eidsiva Energi AS PDF filstørrelse: 152 KB
Energi Norge PDF filstørrelse: 804 KB
Fjordkraft AS PDF filstørrelse: 109 KB
Forsvarets forskningsinstitutt PDF filstørrelse: 367 KB
Forsvarsdepartementet PDF filstørrelse: 139 KB
Fylkesmannen i Trøndelag PDF filstørrelse: 289 KB
Glitre Energi Nett AS PDF filstørrelse: 893 KB
Hafslund Nett AS PDF filstørrelse: 100 KB
Hålogaland Kraft Nett AS PDF filstørrelse: 888 KB
Haugaland Kraft Nett AS PDF filstørrelse: 463 KB
Høringsbrev PDF filstørrelse: 540 KB
Høringsdokument 2017/6 PDF filstørrelse: 4 MB
Høringsinstanser PDF filstørrelse: 314 KB
Justis- og beredskapsdepartementet PDF filstørrelse: 194 KB
KraftCERT AS PDF filstørrelse: 2 MB
KS Bedrift PDF filstørrelse: 3 MB
Landsorganisasjonen i Norge PDF filstørrelse: 205 KB
Lyse Elnett AS PDF filstørrelse: 4 MB
Lyse Produksjon AS PDF filstørrelse: 201 KB
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet PDF filstørrelse: 522 KB
NITO AS PDF filstørrelse: 410 KB
Nordlandsnett AS PDF filstørrelse: 248 KB
NTE Nett AS PDF filstørrelse: 400 KB
Oslo kommune, Energigjenvinningsetaten PDF filstørrelse: 299 KB
Otra KRaft DA PDF filstørrelse: 642 KB
Politidirektoratet PDF filstørrelse: 366 KB
Regelrådet PDF filstørrelse: 422 KB
Ringsaker kommune PDF filstørrelse: 52 KB
Salten Kraftsamband AS PDF filstørrelse: 517 KB
Skagerak Energi AS PDF filstørrelse: 220 KB
Sogn og Fjordane Energi AS PDF filstørrelse: 1014 KB
Statkraft PDF filstørrelse: 3 MB
Statnett PDF filstørrelse: 2 MB
Statoil ASA PDF filstørrelse: 626 KB
Tafjord Kraftproduksjon AS PDF filstørrelse: 280 KB
TrønderEnergi Nett AS PDF filstørrelse: 326 KB

Dokumenter uten merknad

Agder Energi AS PDF filstørrelse: 817 KB
Bane NOR PDF filstørrelse: 660 KB
BDO PDF filstørrelse: 281 KB
BKK Nett AS PDF filstørrelse: 173 KB
Datatilsynet PDF filstørrelse: 766 KB
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap PDF filstørrelse: 97 KB
DistriktsEnergi PDF filstørrelse: 1 MB
Eidsiva Energi AS PDF filstørrelse: 152 KB
Energi Norge PDF filstørrelse: 804 KB
Fjordkraft AS PDF filstørrelse: 109 KB
Forsvarets forskningsinstitutt PDF filstørrelse: 367 KB
Forsvarsdepartementet PDF filstørrelse: 139 KB
Fylkesmannen i Trøndelag PDF filstørrelse: 289 KB
Glitre Energi Nett AS PDF filstørrelse: 893 KB
Hafslund Nett AS PDF filstørrelse: 100 KB
Hålogaland Kraft Nett AS PDF filstørrelse: 888 KB
Haugaland Kraft Nett AS PDF filstørrelse: 463 KB
Høringsbrev PDF filstørrelse: 540 KB
Høringsdokument 2017/6 PDF filstørrelse: 4 MB
Høringsinstanser PDF filstørrelse: 314 KB
Justis- og beredskapsdepartementet PDF filstørrelse: 194 KB
KraftCERT AS PDF filstørrelse: 2 MB
KS Bedrift PDF filstørrelse: 3 MB
Landsorganisasjonen i Norge PDF filstørrelse: 205 KB
Lyse Elnett AS PDF filstørrelse: 4 MB
Lyse Produksjon AS PDF filstørrelse: 201 KB
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet PDF filstørrelse: 522 KB
NITO AS PDF filstørrelse: 410 KB
Nordlandsnett AS PDF filstørrelse: 248 KB
NTE Nett AS PDF filstørrelse: 400 KB
Oslo kommune, Energigjenvinningsetaten PDF filstørrelse: 299 KB
Otra KRaft DA PDF filstørrelse: 642 KB
Politidirektoratet PDF filstørrelse: 366 KB
Regelrådet PDF filstørrelse: 422 KB
Ringsaker kommune PDF filstørrelse: 52 KB
Salten Kraftsamband AS PDF filstørrelse: 517 KB
Skagerak Energi AS PDF filstørrelse: 220 KB
Sogn og Fjordane Energi AS PDF filstørrelse: 1014 KB
Statkraft PDF filstørrelse: 3 MB
Statnett PDF filstørrelse: 2 MB
Statoil ASA PDF filstørrelse: 626 KB
Tafjord Kraftproduksjon AS PDF filstørrelse: 280 KB
TrønderEnergi Nett AS PDF filstørrelse: 326 KB