Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 20.06.2016 , sist oppdatert 21.06.2016

Løyve til ny kraftleidning Sandvold - Engjom

NVE gjev Eidsiva Nett AS løyve til å byggje ein om lag 19,5 km lang kraftleidning frå Sandvold koplingsstasjon i Lillehammer kommune, via Lunde transformatorstasjon, til Engjom transformatorstasjon i Gausdal kommune i Oppland.

Den nye 66 kV kraftleidningen skal erstatte leidningen som går på strekninga i dag, og vil bli bygd i same trasé. Dagens leidning er gamal, og i ein slik tilstand at NVE meiner det er naudsynt å fornye leidningen for å sikre forsyninga til Gausdal kommune.

Leidningen går nær busetnad enkelte stader på strekninga, og i tillegg kryssar den Lågendeltaet naturreservat. NVE stiller krav om utarbeiding av miljø-, transport- og anleggsplan som mellom anna skal sikre at kryssinga av naturreservatet skjer på ein mest muleg skånsam måte, og at leidninga blir utforma slik at den gir minst muleg verknader for nærliggande busetnader.

Les meir om saka.

 

Kontaktpersonar:

Siv Sannem Inderberg, tlf. 901 93 008

Anine Mølmen Andresen, tlf. 22 95 98 46