Publisert 28.11.2016

Norge og Slovakia styrker nærings- og klimasamarbeidet – NVE programpartner for klimatilpasning

Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Bratislava 28. november, og innebærer at det gjennom EØS-midlene er satt av 113 millioner euro til ni fond og programmer. Ett av programområdene er Forebygging og tilpasning til klimaendringer, og dette programmet alene beløper seg til 16 millioner euro.

Programmet Forebygging og tilpasning til klimaendringer har tre norske programpartnere; NVE, Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Å være programpartner er en rådgivende funksjon. NVE vil bidra aktivt ved utarbeidelse av det faglige innhold i programmet, og i den videre oppfølging gjennom implementeringsfasen. En viktig oppgave for NVE er også å bidra til partnerskap mellom slovakiske søkere og norske partnere, og å skape møteplasser for å få til samarbeid mellom landene innenfor området klimatilpasning.

Muligheter for norsk-slovakisk samarbeid
EØS-midlene skal i første rekke komme mottakerlandene til gode, men programmene gjennomføres i tett samarbeid med norske partnere. Dette er derfor en god mulighet for norske miljøer som ønsker å gjøre seg kjent med nye markeder.

Søkere til prosjekter må komme fra mottakerlandet Slovakia, men det vil oppfordres til å få med seg norske partnere.

Alle prosjektutlysninger, konferanser og andre tiltak for å bringe slovakiske og norske miljøer sammen, samt informasjon om hvordan søke bilaterale midler til dekning av utgifter, vil bli offentliggjort på nve.no.

Når disse utlysningene kommer er avhengig av framdriften i utvikling av programinnholdet. Offentliggjøring skjer imidlertid senest innen utgangen av november 2017.

Om EØS-midlene
Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa. Avtalen inkluderer en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene. EØS-midlene er Norges bidrag til dette. EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Avtalen mellom Norge og Slovakia er den andre avtalen som undertegnes for bruk av EØS-midler for perioden 2014-2021.

Les mer på regjeringen sine hjemmesider

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Bjørn Aulie, aul@nve.no