Reviderte retningslinjer for pålagte hydrologiske undersøkelser

Retningslinjer for hvordan pålagte hydrologiske undersøkelser skal utføres og rapporteres er nå revidert. Revisjonen kommer som følge av nye bestemmelser innenfor vannressurs- og energiområdet, og fordi den teknologiske utviklingen innen måleutstyr har gått fremover siden de forrige retningslinjene fra 2008.

De nye retningslinjene gjelder for nye hydrologiske pålegg som gis fra 2016. For eldre pålegg gjelder de nye retningslinjene først fra 1.september 2017.

I konsesjoner til vassdragstiltak er det gitt hjemmel til å pålegge konsesjonshaver å sørge for eller bekoste hydrologiske undersøkelser. Hydrologiske undersøkelser gir NVE og samfunnet verdifull informasjon om nasjonale vann og vassdrag.

Som nasjonal skred- og vassdragsmyndighet er det nødvendig at NVE har oversikt over omfordeling av vann, enten det går til energiproduksjon, industri, akvakultur alminnelig vannforsyning eller vannuttak til andre formål. I tillegg gir hydrologisk kunnskap viktig informasjon for å kunne utføre varsling av flom og jordskred, planlegge flomvern og for å sikre samfunnsverdier.

Enkelte endringer i de nye retningslinjene kan medføre både tekniske endringer og økonomiske investeringer for dem som er pålagt disse. Det er i tillegg utarbeidet to nye retningslinjer, henholdsvis for minstevannføring og markvannsmålinger.

 

Kontaktpersoner:

Senioringeniør Anne Gunvor Berthling,
tlf. 22 95 90 53, agb@nve.no

Senioringeniør Heidi A. Grønsten,
tlf. 22 95 98 96, hagr@nve.no