Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 06.07.2020 , sist oppdatert 23.02.2021

Strømforbruk i Norge har lavt klimagassutslipp

NVE har utviklet en metode som hvert år skal gi svar på hvordan strømmen vi bruker i Norge har blitt produsert. Klimadeklarasjon for fysisk levert strøm 2019 viser at klimagassutslippet knyttet til å bruke strøm i Norge er lavt, også når man tar hensyn til at vi utveksler strøm med våre naboland.

Kraftproduksjonen i Norge står i en særstilling, med den høyeste andelen fornybar strøm i Europa. Vannkraft står for mesteparten av kraftproduksjonen, i tillegg til en økende andel vindkraft. Samtidig er Norge tett koblet til det europeiske kraftsystemet, og vi importerer strøm fra landene rundt oss gjennom utenlandsforbindelser. Dette betyr at noe av elektrisiteten i det norske strømnettet kan være produsert et annet sted og med andre produksjonsteknologier.

- Det er et økende engasjement og interesse for klima- og miljøspørsmål. Mange norske husholdninger, kommuner, industri og andre virksomheter etterspør kunnskap om klimaavtrykket ved bruk av strøm i Norge. Klimadeklarasjon for fysisk levert strøm 2019 viser at det meste av strømmen som forbrukes i Norge kommer fra norskprodusert fornybar strøm, sier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug i NVE.

NVE har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet utviklet en metode for å beregne klimadeklarasjon for fysisk levert strøm i Norge. Beregningen tar hensyn til at Norge utveksler strøm med landene rundt og inkluderer også klimagassutslipp fra importert strøm. Bruk av strøm har ingen direkte utslipp, men strømmen kan være produsert med ulike energikilder som har ulik klimapåvirkning.

- Klimadeklarasjon for fysisk levert strøm er en forenkling av virkeligheten. Etter at strømproduksjonen er levert inn på strømnettet kan ikke elektronene spores gjennom nettet frem til forbruker. Klimagassutslippet må derfor beregnes, og dette kan gjøres på ulike måter. Beregningen tar utgangspunkt i kunnskap om sammensetningen av produksjon i Norge og i de landene vi utveksler strøm med, sier Skrivarhaug.

Også en stor andel av strømmen vi importerer kommer fra utslippsfri kraftproduksjon. Totalt ble 94 prosent av det norske strømforbruket dekket av fornybar strøm. Det gjennomsnittlige direkte klimagassutslippet knyttet til å bruke strøm i Norge i 2019 var derfor kun 17 gram CO2-ekvivalenter per kilowattime. Til sammenligning har EU de siste årene hatt en tilsvarende CO2-faktor for strømforsyningen på rundt 300 g CO2e/kWh.

Les mer om klimadeklarasjon for fysisk levert strøm 2019 her.

 

 

 

Kontaktpersoner

Anton Eliston, seksjonssjef
Mobil: 414 90 821

Astrid Stavseng
Mobil: 402 22 755