Publisert 31.05.2021 , sist oppdatert 01.02.2023

Hvordan utføre en utredning av fare for kvikkleireskred?

I NVEs veileder 1/2019 "Sikkerhet mot kvikkleireskred" finn du beskrivelse av hvordan skredfare i områder med kvikkleire og andre jordarter med tilsvarende egenskaper, skal utredes. Veilederen beskriver også hvilke krav til sikkerhet som gjelder for bygging i slike områder. 

Trenger du å utrede fare for kvikkleireskred?

I alle områder som lå under havnivå etter siste istid (under marin grense) er det mulighet for kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. I slike jordarter kan det gå kvikkleireskred/områdeskred. I deler av landet har NVE utført en oversiktskartlegging over områder med potensiell fare for kvikkleireskred. Men ved all ny utbygging i områder under marin grense må kommune/utbygger være sikker på at kravene til tilfredsstillende sikkerhet er oppfylt. Dette gjelder både i og utenfor kartlagte faresoner.

Du kan selv sjekke om tiltaket ditt ligger innenfor et aktsomhetsområde ved å bruke bruke vår kartbaserte veileder . Dersom du ønsker en oversiktskartlegging, for eksempel for hele kommunen, kan metodikken i NVE Ekstern rapport 09/2020 benyttes.