Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 03.06.2020 , sist oppdatert 13.06.2022

Forenklet beregning av den tekniske justeringen

Beregningsverktøyet er et hjelpemiddel for å estimere den tekniske justeringen i forkant av en eventuell forskriftsendring. 

Hvert år vurderer NVE om det er nødvendig å foreta en teknisk justering av de årlige elsertifikatkvotene som er fastsatt i elsertifikatforskriften. Elsertifikatkvotene justeres dersom Olje- og energidepartementet (OED) vedtar endringer i forskriften om elsertifikater. Det kan foretas skjønnsmessige vurderinger i forbindelse med den endelige fastsettelsen av kvotekurven.

Beregningsverktøyet baserer seg på NVE sine estimater for framtidig beregningsrelevant elforbruk, forventet produksjon fra kraftverk som inngår i overgangsordningen og forventet antall annullerte elsertifikater. Verktøyet oppdateres med virkelige markedstall når de er tilgjengelige. Den registrerte produksjonen fra kraftverk som inngår i overgangsordningen for foregående år publiseres i februar, og er tilgjengelig i 4. kvartalsrapport for elsertifikat-markedet. Antall elsertifikater som har blitt annullert for fjoråret publiseres i en egen nyhetsmelding den 6. april.

Kontaktinformasjon

Jørgen Kristoffer Tuset, jktu@nve.no