I driftsfasen er fokus rettet mot at anlegget drives innenfor loven og de krav som er fastsatt i konsesjonen.

Tiltakshaver må etablere og anvende et internkontrollsystem for anlegget (IK-vassdrag).

Miljøtilsynet benytter revisjon som kontrollmetode for å se etter at konsesjonæren har etablert et internkontrollsystem som skal sikre at krav som følger av lov, forskrift, konsesjon og pålegg blir etterlevd. I tillegg utføres konkrete kontroller av vannstand i magasin og slipp av minstevannføring.