Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 25.11.2015 , sist oppdatert 27.05.2022

Utarbeidelse av detaljplan

Detaljplanen for landskap og miljø skal omfatte anlegget og alle hjelpeanlegg som anleggsveier, masseuttak, plassering av overskuddsmasser og utforming av andre tekniske inngrep. En veileder er utarbeidet for formålet. Hvis anlegget ikke skal bygges i medhold av en områdekonsesjon, må det opplyses om det foreligger gyldig anleggskonsesjon og om anlegget bygges i samsvar med denne. Det er utarbeidet en veileder om hvilke anlegg som er konsesjonspliktige etter energiloven.

Arrangement for minstevannføring skal inkluderes i detaljplanen. Miljøtilsynet i NVE vil at planen foreligger som ett dokument for godkjenning. Planen må beskrive reguleringsgrenser og arrangement for slipp og registrering av pålagt minstevannføring når dette inngår i konsesjonsvilkårene, jf. kap. 3.5.4 i veileder for Detaljplan for miljø og landskap. Krav og anbefalt metodikk for slipp- og dokumentasjon av pålagt minstevannføring er gitt i veileder for Slipp, måling og dokumentasjon av minstevannføring

Noen konsesjoner har vilkår om omløpsventil. Det er viktig at disse har en funksjon som sørger for at konsesjonskrav blir tilfredsstilt. I faktaark om omløpsventiler blir dette omtalt nærmere.