Publisert 25.11.2015 , sist oppdatert 05.04.2024

Utarbeidelse av detaljplan

1. februar 2024 lanserte NVE ny digital veileder om detaljplan for vassdragstiltak. Veilederen ligger på NVEs hjemmeside: Detaljplan for vassdragstiltak (nve.no)Her finner dere praktisk informasjon om detaljplan for miljø og landskap, informasjon om saksbehandlingsprosessen og mal for detaljplan. Den digitale veilederen oppdateres ved behov og ved å følge malen på nettet, er du alltid sikra oppdatert mal.

NVE forventer at detaljplaner som sendes inn til oss følger malen. Den nye veilederen vil gjøre det enklere for konsesjonærene å lage en god detaljplan. Malen vil også sørge for at detaljplanene har med all relevant informasjon, og er utformet likt. En gjennomarbeidet detaljplan, i samsvar med malen, er det beste utgangspunktet for en effektiv saksbehandling i NVE. 

Detaljplanen for miljø og landskap skal omfatte anlegget og alle hjelpeanlegg som anleggsveier, masseuttak, plassering av overskuddsmasser og utforming av andre tekniske inngrep. En veileder er utarbeidet for formålet. Hvis anlegget ikke skal bygges i medhold av en områdekonsesjon, må det opplyses om det foreligger gyldig anleggskonsesjon og om anlegget bygges i samsvar med denne. Det er utarbeidet en veileder om hvilke anlegg som er konsesjonspliktige etter energiloven.

Arrangement for minstevannføring skal inkluderes i detaljplanen. Miljøtilsynet i NVE vil at planen foreligger som ett dokument for godkjenning. Planen må beskrive reguleringsgrenser og arrangement for slipp og registrering av pålagt minstevannføring når dette inngår i konsesjonsvilkårene, jf. kap. 3.5.4 i veileder for Detaljplan for miljø og landskap. Krav og anbefalt metodikk for slipp- og dokumentasjon av pålagt minstevannføring er gitt i veileder for Slipp, måling og dokumentasjon av minstevannføring

Noen konsesjoner har vilkår om omløpsventil. Det er viktig at disse har en funksjon som sørger for at konsesjonskrav blir tilfredsstilt. I faktaark om omløpsventiler blir dette omtalt nærmere.