I byggefasen er det fokus på å finne gode løsninger for miljø og landskap innenfor det konsesjonen gir tillatelse til.

Når det gjelder istandsetting av berørte areal, skal det så langt som råd legges opp til en naturlig revegetering der en benytter naturlig gjenvekst fra stedlige toppmasser fremfor innføring av ikke-stedlig frø- eller plantemateriale. Mer informasjon om økologisk revegetering finner du i en håndbok på nettsidene til Forsvarsbygg.

Tiltakshaver må etablere og anvende et internkontrollsystem for anlegget (IK-vassdrag).