Publisert 10.06.2013 , sist oppdatert 18.03.2022

Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO)

Samarbeidsstrukturen for samordning og ledelse av kraftforsyningen kalles Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO).

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å samordne arbeidet med forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. NVE skal også lede landets kraftforsyning i nasjonale krisesituasjoner. Samarbeidsstrukturen for samordning og ledelse av kraftforsyningen kalles Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). KBO skal effektivt kunne forebygge og håndtere hendelser i kraftforsyningen, for å sikre god forsyningssikkerhet på elektrisk kraft. KBO ledes av NVE og består av alle virksomheter som eier eller driver anlegg (KBO-enheter) med vesentlig betydning for driften av hele den norske kraftforsyningen.
 
Alle KBO-enheter har ansvar for å utføre alle de oppgaver og plikter som følger av relevante regelverk. Dette innebærer blant annet en selvstendig plikt til å sørge for tilstrekkelige sikringstiltak, ha et oppdatert beredskapsplanverk tilpasset virksomhetens art og omfang og iverksette tiltak for å forebygge, begrense og håndtere virkningene av ekstraordinære situasjoner.

Som beredskapsmyndighet forvalter NVE regelverket innen kraftforsyningsberedskap, gir veiledning og fører tilsyn med alle  KBO-enheter. Videre oppdaterer NVE alle KBO-enheter om risikobilde og uønskede hendelser i kraftforsyningen, der det er relevant, og videreformidler aktuell forskning og utvikling.

Kraftforsyningens distriktssjefer (KDS)

KBO er landsdekkende og inndelt i 13 distrikter (KDS-distrikt). NVE inngår en skriftlig avtale om oppgaver og plikter med hver av distriktssjefene med stedfortreder.  Kraftforsyningens distriktssjefer (KDS) skal sørge for godt samarbeid og samordning om sikkerhet og beredskap mellom KBO-enhetene i det aktuelle distriktet både i ordinære driftssituasjoner, under ekstraordinære hendelser og under nasjonale kriser eller krig. De er også NVE sin representant i fylkesberedskapsrådet (FBR) om spørsmål som angår kraftforsyningen. NVE sender årlig ut et forventningsbrev til kraftforsyningens distriktssjefer som gir føringer for hvilke oppgaver KDS skal prioritere.

Kraftforsyningens sentrale ledelse (KSL)

Dersom ordinære virkemidler for å håndtere ekstraordinære situasjoner ikke er tilstrekkelige, kan Olje- og energidepartementet (OED) beslutte å iverksette Kraftforsyningens sentrale ledelse (KSL). KSL består av beredskapsmyndigheten (NVE) og systemansvarlig (Statnett).  KSL kan iverksette koordinering av driften av kraftnettet og pålegge alle KBO-enheter oppgaver.