Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 19.03.2024

Veileder for planlegging og bygging

Veileder til damsikkerhetsforskriftens §§ 5-1, 5-2, 6-1 og 6-2, publisert september 2012

Denne veilederen utdyper bestemmelsene om planlegging og bygging av anlegg hvor forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) kommer til anvendelse, jf. § 1-4 om virkeområde. Tiltakene som omfattes er nybygging og fornyelse (ombygging, gjenoppbygging etter skade/brudd) av vassdragsanlegg. Ved nedlegging av vassdragsanlegg skal det meldes fra om dette til NVE ved seksjon for damsikkerhet, jf. for øvrig vannressursloven §§ 41 og 42.

Krav til dokumentasjon av tekniske planer er gitt i damsikkerhetsforskriften kapittel 5, mens øvrige krav til dokumentasjon ved bygging og idriftsettelse er gitt i kapittel 6. Kvalifikasjonskrav til aktører som skal utføre planlegging og bygging av vassdragsanlegg framgår av kapittel 3 i damsikkerhetsforskriften.

For krav til miljø- og landskapsplaner som er hjemlet i konsesjonsvilkår, viser vi til NVEs veileder nr. 3/2013 Veileder for utarbeidelse av detaljplan for miljø og landskap for anlegg med vassdragskonsesjon.

Spørsmål, kommentarer, o.l. kan rettes til NVEs kontaktperson, se kontaktinformasjon i høyre kolonne.