Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 14.09.2022

Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold av små dammer

Veileder for små dammer ble utgitt første gang i 1982, og revidert i 2006. Formålet med veilederen er å sikre forsvarlig standard på mindre damkonstruksjoner som ikke omfattes av forskriftenes krav til planlegging, bygging og drift, det vil si mindre damkonstruksjoner i konsekvensklasse 0.

NVE anbefaler at veilederen benyttes for alle dammer i konsekvensklasse 0 der vanntrykket mot dammen er lavere enn ca. 4 meter. For nybygging eller ombygging av større dammer i konsekvensklasse 0, eller dammer i konsekvensklasse 0 med vanskelige fundamentforhold, anbefaler NVE at det benyttes godkjente rådgivere med spesialkompetanse.

Etter 2006 har regelverket blitt noe endret. Det har ikke særlig stor innvirkning på formålet og innholdet i NVE-veileder 2/2006, men for ordens skyld gjøres det oppmerksom på følgende: 

1 - Veileder 2/2006, kapittel 1.5.2 omhandler klassifisering av dammer: fra 01.01.2010 er reglene for klassifisering av vassdragsanlegg justert og inkludert i kapittel 4 i forskrift om sikkerhet av vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften). Det er utgitt en egen veileder for klassifisering. Kapittel 2.2 i denne veilederen omfatter konsekvensklasse 0 spesielt.

2 - Veileder 2/2006, kapittel 1.5.3 omhandler vedlikehold, sikringstiltak mv.: fra 01.01.2010 er dameiers ansvar for å sikre anlegget for allmennhetens normale bruk og ferdsel presisert i damsikkerhetsforskriften § 7-6. Krav om sikringstiltak gjelder for alle konsekvensklasser, inkl. klasse 0. Det er utgitt en revidert veileder for sikringstiltak.

3 - Veileder 2/2006, kapittel 2.3.4 omhandler flomstørrelser og dimensjonering av flomløp: NVE anbefaler fortsatt at man velger en 200 års flom (Q200) som dimensjonerende flom for små dammer. Veileder for flomberegninger 1/2022 kan være til hjelp ved fastsettelse av Q200.

4 - Veileder 2/2006, kapittel 9 omhandler brudd på små dammer: siden 01.01.2010 er det et forskriftsfestet krav om at ulykker ved vassdragsanlegg i alle konsekvensklasser, inkludert konsekvensklasse 0, skal meldes til NVE, jf. damsikkerhetsforskriften § 7-11. Meldeplikten omfatter dambrudd og uhell med personskade/dødsfall, f.eks. drukningsulykker nedstrøms dam ved plutselig åpning av flomluker, eller dødsfall ved at personer faller i flomløpet eller inntaket på/ved dammer. Det er utgitt en egen veileder for denne meldeplikten

 

Spørsmål, kommentarer, o.l. kan rettes til NVEs kontaktperson, se kontaktinformasjon i høyre kolonne.