Publisert 16.03.2021 , sist oppdatert 31.01.2024

Energieffektivisering

Energieffektivisering er viktig for det norske energi- og kraftsystemet. Energieffektivisering er i mange tilfeller den rimeligste og raskeste måten å styrke den norske kraftbalansen på. Det bidrar til å  jevne ut effekttoppene og bidrar til lavere energikostnader for både husholdninger og industri.

Energieffektivisering er viktig for energi- og kraftsystemet

Energieffektivisering er viktig for det norske energi- og kraftsystemet og vil bli enda viktigere fremover. Høye kraftpriser og presset energiforsyning i Europa har gitt økt bevissthet knyttet til energibruk og kostnader i alle sektorer. Energi er en knapp ressurs, og økonomisk vekst og samfunnsutvikling bidrar til et stadig økende press på tilgang på ren energi. Samtidig er det er et stort samfunnsøkonomisk lønnsomt energieffektiviseringspotensial i Norge som i dag ikke blir utløst.

Utfasing av fossile energivarer og etablering av ny grønn industri gir et økende kraftbehov og en mer krevende kraftbalanse mot 2030. Effektivisering og fleksibilitet på forbrukersiden bidrar til både bedre kraftbalanse, effektbalanse, til å avlaste nettet og til å bremse behovet for nettutbygging og ny kraftproduksjon. Virkningen av energieffektivisering er også ofte størst om vinteren, når presset på kraftsystemet er størst og prisene er høyest. NVE fikk høsten 2022 en tydeligere rolle i arbeidet med energieffektivisering på tvers av sektorer. NVEs innspill til Regjeringens arbeid med en handlingsplan for energieffektivisering kan leses på nettsidene til Olje- og energidepartementet.
innspill-nve.pdf (regjeringen.no)

NVE jobber med analyser knyttet til energibruk og energieffektivisering. Vi følger opp virkemidler som for eksempel energimerking av bygninger og produkter, og økodesignkrav. Våre analyser viser at det utføres mye energieffektivisering i Norge. Uten tiltakene som har vært gjennomført både innen bygninger, transport og industri hadde energibruken i Norge vært betydelig høyere. Våre analyser viser dessuten at det fortsatt er betydelig potensial for effektivisering.  

Gode tiltak for energieffektivisering kan inkludere å:

  • Isolere vegg eller tak, eller bytte vinduer, slik at varmen ikke lekker ut.
  • Forbedre en industriprosess slik at et produkt produseres med mindre energi.
  • Bruke elektriske kjøretøy istedenfor fossile, ettersom elektriske kjøretøy bruker mindre energi per kilometer. 

Energieffektivisering som alternativ til utbygging

Energieffektivisering kan forhindre at man bygger dyr og potensielt unødvendig infrastruktur. Når energieffektivisering skal vurderes som et alternativ til utbygging av linjer og kraftproduksjon, må tiltakene som gjennomføres representere en sikker besparelse som blir stående når de er gjennomført. Det er mulig å sammenligne lønnsomheten i ulike tiltak, enten det er energieffektivisering eller energiproduksjon. Dette gjøres ved å benytte Levelized cost of energy (LCOE), som er et mål på den gjennomsnittlige netto kostnaden for et tiltak i løpet av dets levetid.  

Stort potensial for energieffektivisering i bygg

NVEs analyser viser at det er et effektivitetspotensiale i bygg på 13TWh, til en kostnad under 1kr/KWh. Dette tilsvarer rundt 10 prosent av Norges strømforbruk. Energieffektivisering i bygg kan for eksempel være etterisolering av kaldloft, natt- og helgesenking av temperatur, energieffektiv belysningsutstyr, tiltak på ventilasjon og energioppfølging. I samarbeid med Enova har NVE utviklet nettsiden www.sparenergi.no hvor vi har samlet konkrete tips for strømsparing og energieffektivisering i hjem og på arbeidsplassen.  Sparenergi.no

Småhus: 3 TWh
Blokker: Opp mot 1 TWh
Næringsbygg: 9 TWh

Potensialet har en kostnad (LCOE) på 1kr/kWh eller lavere.
NB! Dette er ved bruk av internrenter på henholdsvis: 12 %, 9 % og 6 %.

Indikatorer for energieffektivisering

Indikatorer kan brukes til å følge utvikling i energibruk og energieffektivisering. Ved utvikling av gode indikatorer er det viktig å definere hva en ønsker å oppnå og belyse med indikatorene. Et eksempel på en indikator er energibruk per husholdning. Indikatorer kan vise utviklingstrender i samfunnet og kan brukes som underlag for politiske beslutninger.  NVE arrangerte en workshop om indikatorer i 2023. En kort oppsummering av hovedpunktene fra workshopen kan leses her. Finland presenterte sitt arbeid med finske indikatorer og SSB presenterte hvordan de jobber med indikatorer