Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 16.03.2021 , sist oppdatert 05.12.2022

Energieffektivisering

Energieffektivisering er å utnytte tilgjengelig energi best muligKraftbruken i Norge er forventet å øke mot 2030Energieffektivisering vil bidra til at vi utnytter ressursene våre på best mulig måte og at krafthovet ikke blir så stort. Dermed kan vi unngå å bygge ut unødvendig ny kraftproduksjonEffektiv bruk av energi er avgjørende for fremtidens energisystem, og for å nå våre klimamål.  

NVE jobber med analyser knyttet til energibruk og energieffektivisering. Vi følger opp virkemidler som for eksempel energimerking av produkter og økodesignkravVåre analyser viser at det utføres mye energieffektivisering i Norge. Uten tiltakene som har vært gjennomført både innen bygninger, transport og industri hadde energibruken i Norge vært betydelig høyere. Våre analyser viser dessuten at det fortsatt er betydelig potensial for effektivisering.  

Energieffektivisering er å dekke behovet for aktiviteter og tjenester på en smart måte  

Energieffektivisering er tiltak vi gjennomfører for å bruke mindre energi  å løse en oppgaveFor eksempel kan vi isolere en vegg slik at varmen ikke lekker ut, eller forbedre en industriprosess slik at et produkt produseres med mindre energi. Å bruke elektriske kjøretøy istedenfor fossile er et annet eksempel, ettersom elektriske kjøretøy bruker mindre energi per kilometer.  

Energieffektivisering kan være et alternativ til utbygging

Når energieffektivisering skal vurderes som et alternativ til utbygging av linjer og kraftproduksjon, må tiltakene som gjennomføres representere en sikker besparelse som blir stående når de er gjennomført. Det er mulig å sammenligne lønnsomheten i ulike tiltak, enten det er energieffektivisering eller energiproduksjon. Dette gjøres ved å benytte Levelized cost of energy (LCOE), som er et mål på den gjennomsnittlige netto kostnaden for et tiltak i løpet av dets levetid.  

Potensialet for energieffektivisering i bygninger er stort   

I analysen om potensiale for effektivisering i bygg, anslår NVE et lønnsomt potensial på opp mot 13TWh. Dette tilsvarer 10 prosent av Norges strømforbruk.

Potensialet fordeler seg med ca 3 TWh i småhus, opp mot 1 TWh i blokker, og 9 TWh i næringsbygg. Dette er ved bruk av internrenter på hhv 12 %, 6-9 % og 6 %.

Potensialet har en kostnad på 1kr/kWh eller lavere. De mest lønnsomme tiltakene er energioppfølging, natt- og helgesenking av temperatur, etterisolering av kaldloft, tiltak på ventilasjon og energieffektivt belysningsutstyr.