Høring - forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet - tariffer (avsluttet) - NVE

NVE ber om kommentarer til forslag om endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. De største endringene NVE foreslår, knytter seg til forslag om å innføre abonnert effekt som tariffmodell for uttak i distribusjonsnettet (§ 14-2). NVE tar sikte på at forskriftsendringene skal tre i kraft 1. januar 2019, 1. januar 2021 og 1. januar 2022.

Status: Høringsfrist 1. mars 2018

Vi ber om at kommentarer til forslaget sendes NVE innen 1. mars 2018.

Høringssvar sendes til: nve@nve.no

Svaret merkes med referansenummer 201706767

Korrigering

På høringsdokumentets side 18, i tabell med nettleiekostnad ved installasjon av solcelleanlegg, er det oppdaget feil på årskostnad for energitariff og time of use. De rette verdiene er energitariff: 5158 kr og time of use: 5451 kr.

Øvrige verdier, som differanse fra utgangspunkt, er ikke berørt av feilen, og er korrekte slik de står i dokumentet.

Strømkundene skal ha et abonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på én gang. For forbruk utover abonnementet, betaler kunden høyere nettleie. Nettselskapene beregner og informerer den enkelte kunde om hvilket abonnement som gir lavest kostnad over året basert på historisk forbruk. Vi foreslår også at energileddet kun skal dekke marginale tapskostnader i nettet.

 

Bakgrunn for høringen

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet skal sikre at kraft overføres til riktig leveringskvalitet og pris, og at nettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte. Gjeldende regelverk gir nettselskapene stor grad av frihet i utforming av tariffer. Det er behov for å endre regelverket for utforming av uttakstariffer i distribusjonsnettet som følge av pågående endringer i kraftsystemet.

Strømforbruket blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende ved at vi ønsker å bruke mer strøm på én gang. Nye produkter og bruksområder tilsier at forbruket vil variere mer over tid, med høyt forbruk i korte tidsrom. Dersom dagens tariffpraksis videreføres, forventes det at denne utviklingen vil bli forsterket over tid. Dermed må nettselskapene investere i økt nettkapasitet. Kostnadene fordeles på brukerne av nettet, og resultatet er at nettleien går opp. Videreføring av dagens tariffpraksis kan lede til at noen strømkunder i svært liten grad bidrar til å dekke felleskostnadene i nettet. Disse kostnadene skyves da over på resterende nettkunder i form av økte tariffer. Samtidig med at forbruket blir mer effektkrevende, skjer en økende andel av kraftproduksjonen med fornybare teknologier som i begrenset grad kan styres etter behovet for kraft. NVE mener nettleien i større grad skal gjenspeile hvordan kostnadene i nettet oppstår.

Betegnelsen sentralnett erstattes med betegnelsen transmisjonsnett i forskriftens bestemmelser. I tillegg endres definisjonen av transmisjonsnett i § 1-3, slik at det vises til definisjonen i energiloven § 1-5.

 

NVE tar sikte på at forskriftsendringene skal tre i kraft 1. januar 2019, 1. januar 2021 og 1. januar 2022.

Kontaktpersoner:

Seniorrådgiver Velaug Mook, vem@nve.no, tlf. 22 95 91 03

Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tjo@nve.no, tlf. 22 95 94 80

Last ned høringsdokumentene:

Høringsbrev m/adresseliste PDF filstørrelse: 541 KB
Høringsdokument PDF filstørrelse: 3 MB

Høringsinnspill:

Agder Energi Nett PDF filstørrelse: 433 KB
Alta Kraftlag PDF filstørrelse: 635 KB
Arca Nova PDF filstørrelse: 350 KB
BKK Nett PDF filstørrelse: 200 KB
Boligprodusentenes Forening PDF filstørrelse: 2 MB
Byggevareindustriens Forening PDF filstørrelse: 827 KB
Drivkraft Norge PDF filstørrelse: 2 MB
DSB PDF filstørrelse: 119 KB
EFO PDF filstørrelse: 78 KB
Eidefoss PDF filstørrelse: 143 KB
Eidsiva Nett PDF filstørrelse: 417 KB
EL og IT Forbundet PDF filstørrelse: 216 KB
Elhub PDF filstørrelse: 700 KB
Elvarme Norge PDF filstørrelse: 405 KB
Energi Norge PDF filstørrelse: 1 MB
Enova PDF filstørrelse: 568 KB
Epax Norge PDF filstørrelse: 346 KB
Finansdepartementet PDF filstørrelse: 86 KB
Fjordkraft PDF filstørrelse: 885 KB
Forbrukerrådet PDF filstørrelse: 5 MB
Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, Bellona, Nelfo, EFO, Boligprodusentenes Forening PDF filstørrelse: 905 KB
Forbrukertilsynet PDF filstørrelse: 406 KB
Fortum Charge&Drive, Grønn Kontakt, Ionity, BKK PDF filstørrelse: 445 KB
Fortum Oslo Varme PDF filstørrelse: 2 MB
Fredrikstad Energi Marked PDF filstørrelse: 344 KB
Funkisgården Borettslag PDF filstørrelse: 572 KB
Gartnerløkka Garasje- og gårdsromsameie PDF filstørrelse: 684 KB
Gudbrandsdal Energi Nett PDF filstørrelse: 391 KB
Hafslund Nett PDF filstørrelse: 1 MB
Hordaland Fylkeskommune PDF filstørrelse: 209 KB
Høringsbrev m/adresseliste PDF filstørrelse: 541 KB
Høringsdokument PDF filstørrelse: 3 MB
Hovedorganisasjonen Virke PDF filstørrelse: 331 KB
Justisdepartementet PDF filstørrelse: 91 KB
Klima- og miljødepartementet PDF filstørrelse: 299 KB
Kraftfylka PDF filstørrelse: 673 KB
KS Bedrift og Distriksenergi PDF filstørrelse: 2 MB
Lofotkraft og Vesterålskraft PDF filstørrelse: 477 KB
Lyse Elnett PDF filstørrelse: 1 MB
Lyse Energisalg PDF filstørrelse: 386 KB
Miljøstiftelsen Bellona PDF filstørrelse: 472 KB
Mørenett PDF filstørrelse: 329 KB
Naturvernforbundet PDF filstørrelse: 312 KB
NBBL PDF filstørrelse: 205 KB
Nelfo PDF filstørrelse: 486 KB
NHO PDF filstørrelse: 322 KB
Nordkraft Nett PDF filstørrelse: 376 KB
Nordlandsnett PDF filstørrelse: 363 KB
Norges Hytteforbund PDF filstørrelse: 209 KB
Norsk Bioenergiforening PDF filstørrelse: 526 KB
Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse PDF filstørrelse: 668 KB
Norsk Elbilforening PDF filstørrelse: 1 MB
Norsk Fjernvarme PDF filstørrelse: 1 MB
Norsk Gartnerforbund PDF filstørrelse: 1 MB
Norsk Hyttelag PDF filstørrelse: 2 MB
Norsk Industri PDF filstørrelse: 962 KB
Norsk Varmepumpeforening PDF filstørrelse: 399 KB
Norsk Ved PDF filstørrelse: 122 KB
NTE Nett PDF filstørrelse: 112 KB
NTNU -Institutt for elkrafttekninkk PDF filstørrelse: 327 KB
OBOS PDF filstørrelse: 6 MB
PELAGIA PDF filstørrelse: 922 KB
Pöyry PDF filstørrelse: 7 MB
Privatperson PDF filstørrelse: 571 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 318 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 564 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 215 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 434 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 588 KB
Rørentreprenørene Norge PDF filstørrelse: 2 MB
SFE Nett PDF filstørrelse: 463 KB
SINTEF PDF filstørrelse: 1 MB
Sjømat Norge PDF filstørrelse: 558 KB
Skagerak Nett PDF filstørrelse: 374 KB
Sognekraft PDF filstørrelse: 390 KB
Solenergiklyngen og Norsk Solenergiforening PDF filstørrelse: 6 MB
Statnett PDF filstørrelse: 2 MB
Statsbygg PDF filstørrelse: 730 KB
Sunnfjord Energi PDF filstørrelse: 416 KB
Svein Roar Brunborg PDF filstørrelse: 1 MB
Trønderenergi nett PDF filstørrelse: 757 KB
Utenriksdepartementet PDF filstørrelse: 318 KB
VKE PDF filstørrelse: 1 MB
VOKKS Nett PDF filstørrelse: 355 KB
WWF Verdens Naturfond PDF filstørrelse: 783 KB
ZERO PDF filstørrelse: 9 MB

Dokumenter uten merknad

Agder Energi Nett PDF filstørrelse: 433 KB
Alta Kraftlag PDF filstørrelse: 635 KB
Arca Nova PDF filstørrelse: 350 KB
BKK Nett PDF filstørrelse: 200 KB
Boligprodusentenes Forening PDF filstørrelse: 2 MB
Byggevareindustriens Forening PDF filstørrelse: 827 KB
Drivkraft Norge PDF filstørrelse: 2 MB
DSB PDF filstørrelse: 119 KB
EFO PDF filstørrelse: 78 KB
Eidefoss PDF filstørrelse: 143 KB
Eidsiva Nett PDF filstørrelse: 417 KB
EL og IT Forbundet PDF filstørrelse: 216 KB
Elhub PDF filstørrelse: 700 KB
Elvarme Norge PDF filstørrelse: 405 KB
Energi Norge PDF filstørrelse: 1 MB
Enova PDF filstørrelse: 568 KB
Epax Norge PDF filstørrelse: 346 KB
Finansdepartementet PDF filstørrelse: 86 KB
Fjordkraft PDF filstørrelse: 885 KB
Forbrukerrådet PDF filstørrelse: 5 MB
Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, Bellona, Nelfo, EFO, Boligprodusentenes Forening PDF filstørrelse: 905 KB
Forbrukertilsynet PDF filstørrelse: 406 KB
Fortum Charge&Drive, Grønn Kontakt, Ionity, BKK PDF filstørrelse: 445 KB
Fortum Oslo Varme PDF filstørrelse: 2 MB
Fredrikstad Energi Marked PDF filstørrelse: 344 KB
Funkisgården Borettslag PDF filstørrelse: 572 KB
Gartnerløkka Garasje- og gårdsromsameie PDF filstørrelse: 684 KB
Gudbrandsdal Energi Nett PDF filstørrelse: 391 KB
Hafslund Nett PDF filstørrelse: 1 MB
Hordaland Fylkeskommune PDF filstørrelse: 209 KB
Høringsbrev m/adresseliste PDF filstørrelse: 541 KB
Høringsdokument PDF filstørrelse: 3 MB
Hovedorganisasjonen Virke PDF filstørrelse: 331 KB
Justisdepartementet PDF filstørrelse: 91 KB
Klima- og miljødepartementet PDF filstørrelse: 299 KB
Kraftfylka PDF filstørrelse: 673 KB
KS Bedrift og Distriksenergi PDF filstørrelse: 2 MB
Lofotkraft og Vesterålskraft PDF filstørrelse: 477 KB
Lyse Elnett PDF filstørrelse: 1 MB
Lyse Energisalg PDF filstørrelse: 386 KB
Miljøstiftelsen Bellona PDF filstørrelse: 472 KB
Mørenett PDF filstørrelse: 329 KB
Naturvernforbundet PDF filstørrelse: 312 KB
NBBL PDF filstørrelse: 205 KB
Nelfo PDF filstørrelse: 486 KB
NHO PDF filstørrelse: 322 KB
Nordkraft Nett PDF filstørrelse: 376 KB
Nordlandsnett PDF filstørrelse: 363 KB
Norges Hytteforbund PDF filstørrelse: 209 KB
Norsk Bioenergiforening PDF filstørrelse: 526 KB
Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse PDF filstørrelse: 668 KB
Norsk Elbilforening PDF filstørrelse: 1 MB
Norsk Fjernvarme PDF filstørrelse: 1 MB
Norsk Gartnerforbund PDF filstørrelse: 1 MB
Norsk Hyttelag PDF filstørrelse: 2 MB
Norsk Industri PDF filstørrelse: 962 KB
Norsk Varmepumpeforening PDF filstørrelse: 399 KB
Norsk Ved PDF filstørrelse: 122 KB
NTE Nett PDF filstørrelse: 112 KB
NTNU -Institutt for elkrafttekninkk PDF filstørrelse: 327 KB
OBOS PDF filstørrelse: 6 MB
PELAGIA PDF filstørrelse: 922 KB
Pöyry PDF filstørrelse: 7 MB
Privatperson PDF filstørrelse: 571 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 318 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 564 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 215 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 434 KB
Privatperson PDF filstørrelse: 588 KB
Rørentreprenørene Norge PDF filstørrelse: 2 MB
SFE Nett PDF filstørrelse: 463 KB
SINTEF PDF filstørrelse: 1 MB
Sjømat Norge PDF filstørrelse: 558 KB
Skagerak Nett PDF filstørrelse: 374 KB
Sognekraft PDF filstørrelse: 390 KB
Solenergiklyngen og Norsk Solenergiforening PDF filstørrelse: 6 MB
Statnett PDF filstørrelse: 2 MB
Statsbygg PDF filstørrelse: 730 KB
Sunnfjord Energi PDF filstørrelse: 416 KB
Svein Roar Brunborg PDF filstørrelse: 1 MB
Trønderenergi nett PDF filstørrelse: 757 KB
Utenriksdepartementet PDF filstørrelse: 318 KB
VKE PDF filstørrelse: 1 MB
VOKKS Nett PDF filstørrelse: 355 KB
WWF Verdens Naturfond PDF filstørrelse: 783 KB
ZERO PDF filstørrelse: 9 MB