Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Forbygninger mot flom ved Lillestrøm

Nitelva har utspring fra områdene rundt Grua, renner gjennom Nittedal og når Lillestrøm rett før utløpet i Øyeren. Lillestrøm har i alle tider vært flomutsatt. Etter storflommen på Østlandet i 1995 er det anlagt et flomverk som følger Nitelvas venstre bredd i ring rundt Lillestrøm.

Inngang pumpestasjon — Foto: Tore Hovland, NVE, 2008

Til sammen er Lillestrøm by sikret med 7 km flomverk, 14 pumpestasjoner, 6 km ledninger og 15 utløpskummer. Flomverkets oppbygging varierer noe på de ulike parsellene, ut fra tilgjengelighet på egnede masser. Noen parseller har støttefylling av sprengstein og tetning av leire eller membran, mens andre er bygd i sin helhet av leire på et stabiliserende og drenerende fundament av sprengstein. Pumpestasjonene skal hindre oversvømmelse ved å pumpe regnvann og lekkasjevann. Ut fra hensynet til bebyggelsen og for å redusere sjenansen mest mulig, er kronen på flomverket noen steder lagt en meter lavere enn den generelle flomverkshøyden. På disse strekningene er det forutsatt at flomverket skal kunne høynes ved beredskapsmessige tiltak under stor flom. På toppen av flomvollen er det anlagt en kjørbar gang og sykkelsti.

Flomsikringen er bygd i perioden 1995- 2003. I tillegg har det blitt gjort kompletteringer over Forsvarets område på Kjeller frem til 2008. Nær flomverket mellom Nitelva bru og Rælingsbrua er det satt opp en flomstein etter 1995-flommen.

Flom i Lillestrøm
Lillestrøm stasjon under vann Foto: Edvigs Kanavin, NVE, 9 juni 1967

Relatert informasjon

Kart

Vurdering og kilder

Anlegget utgjør en relativt ny sikringstype, og er et flomverk med bymessig tilpasning. Det er tatt spesielle hensyn til både arkitektonisk utforming og strenge funksjonskrav tilpasset øvrige kommunaltekniske anlegg. Flomverket i Lillestrøm er spesielt i norsk sammenheng. Nitelva inngår i det vernede vassdraget Oslomarkvassdragene.

Arkiv:

  • Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 9221