Kraftsituasjonen veke 17 2018 - NVE

Uregulerbare kraftkjelder gav lågare kraftprisar.

Snøsmelting førte til meir tilsig til vassmagasina og vasskraftverk. Vasskraftproduksjon frå småkraftverk og elvekraftverk  vart med på å redusere kraftprisen i Noreg.

 Oppgangen i vindkraftproduksjon i Tyskland, Danmark og Sverige senka prisane i våre naboland og bidrog òg til lågare prisar i Noreg via import.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 17 her.