Publisert 11.03.2020 , sist oppdatert 03.04.2020

Høring om endringer i kraftberedskapsforskriften

NVE sender i dag på høring forslag til endringer i bestemmelsen om personkontroll for å heve personellsikkerheten hos KBO-enhetene ytterligere. Forslaget innebærer blant annet krav om fremleggelse av politiattest.

Sikkerhetsmyndighetene har i flere år pekt på innsidetrusler som en utfordring for både offentlige og private virksomheter. Kraftforsyningen og kritisk infrastruktur mer generelt, blir ofte trukket frem. Det ble i 2018 gjort endringer i kraftberedskapsforskriften § 6-7 om personkontroll for å heve personellsikkerheten hos KBO-enhetene.

Kraftberedskapsforskriften (forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen av 7.12.2012 nr. 1157) gjelder både for nettvirksomhet og all kraftproduksjon: vannkraft, varmekraft, vindkraft og fjernvarme. Forskriften skal sikre at kraftforsyningen opprettholdes og at normal forsyning gjenopprettes sikkert og effektivt ved ekstraordinære situasjoner.

NVE foreslår endringer

Formålet med forslaget er å bedre kunne håndtere innsiderisikoen i kraftsektoren ved å innføre krav om gjennomføring av personkontroll med bruk av politiattest.

NVE foreslår endringer i forskriften på følgende to områder:

  • Sikkerhetsmessig personkontroll
  • Restriksjoner for adgang til steder og områder

Høringsfrist

På grunn av den pågående Covid-19-situasjonen er høringsfristen utsatt fra 22. april 2020 til 1. juni 2020.

Last ned høringsdokumentet og les mer om endringsforslaget her.

NVE har forståelse for at den pågående situasjonen med Covid-19 for de fleste høringsinstanser innebærer en annen arbeidshverdag enn normalt.
Dersom det skulle være behov for utsatt høringsfrist, ber vi derfor om at dere tar kontakt. Spørsmål om utsatt høringsfrist kan sendes til idms@nve.no.

Kort om forslaget

Vi foreslår at politiattest skal kreves:

  • Ved nyansettelser av personer som skal ha tilgang til anlegg, system og annet i klasse 2 eller 3
  • Før eksternt personell gis selvstendig tilgang til anlegg, system eller annet i klasse 2 eller 3

I tillegg foreslår vi at KBO-enhetene, basert på egen risikovurdering, kan bruke politiattest også når eksternt personell holdes under oppsyn ved tilgang til anlegg, system og annet i klasse 2 og 3.

Rekkevidden til bestemmelsen om personkontroll utvides på tre områder i forhold til gjeldende rett og forslaget i oppsummeringsdokumentet (NVE-rapport 92/2018):

  • Omfatter eksternt personell i større grad enn tidligere
  • Fra risikobasert til obligatorisk krav
  • Krav om bruk av politiattest også for klasse 2


Endringene i § 5-11 om restriksjoner for adgang til steder og områder gjøres primært for å sørge for konsistens mellom bestemmelsene.

Kontaktpersoner

Avdelingsdirektør Ingunn Åsgård Bendiksen, 

tlf. 922 68 070

Seksjonssjef Eldri Holo,

tlf. 22 95 92 60/ 970 96 895