Publisert 28.01.2016

Energiforsyningen må ruste seg mot nye digitale sårbarheter

Stadig mer komplekse IKT- systemer gjør at energibransjen må tenke nytt når det gjelder sikkerhet. NVE vil følge opp med en gjennomgang av beredskapsforskriften i 2016 for å se om kravene må endres for å redusere digital sårbarhet.

- Energisektoren er i dag kritisk avhengig av stabile, sikre og funksjonelle IKT-systemer for sin systemdrift. Teknologien bak IKT-systemene er i stadig endring og kompleksiteten i systemene bare øker. Vi har sett at noen utviklingstrekk i vår sektor vil forsterke kompleksiteten ytterligere, sier Ingunn Åsgard Bendiksen, avdelingsdirektør i NVE.

På oppdrag fra NVE har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) foretatt en kartlegging av hvilken teknologisk utvikling vi kan forvente i energiforsyningen. Kartleggingen er oppsummert i NVE-rapport 118-2015 Teknologiskifte i energiforsyningen.

- Med denne rapporten ønsket vi å identifisere, belyse og drøfte ulike strategiske sårbarhetsutfordringer, og hvordan disse kunne møtes gjennom regulering og tiltak hos selskapene. Vi ville se spesielt på lagring av data i skytjenester og digitale sårbarheter ved AMS-systemene, samt sårbarhetene og utfordringene i forhold til logging, hendelseshåndtering og personvern, sier Åsgard Bendiksen.

Vil gjennomgå beredskapsforskriften
I rapporten anbefales det at gjeldende regelverk utvides/utdypes/suppleres med hensyn til skytjenester, AMS, logging og hendelseshåndtering. I 2016 vil NVE derfor gjennomgå beredskapsforskriften, og se på om kravene må endres for å ta høyde for sårbarhetene i ny teknologi i energiforsyningen.

- Rapporten gir oss et godt grunnlag for å se nærmere på det regelverket som gjelder for energisektoren. Vi må sikre oss at sikkerhetskravene er tilpasset de iboende risikoene som IKT-systemer og lagring av data gir. Samtidig er vi opptatt av å dele kunnskapen, blant annet med energiselskapene, men også med andre myndigheter. Samarbeid med andre tilsynsmyndigheter på IKT-området er viktig ettersom truslene er ikke spesifisert etter sektor, men rammer bredt. NVE vil også prioritere dette, sier Bendiksen.

Rapporten ser på hvordan sikkerhetsmyndigheter i Norge og andre land håndterer lignende utfordringer og anbefaler NVE å engasjere seg mer i europeisk arbeid knyttet til sikkert i AMS, skytjenester, overvåking og logging. Dette vil NVE også følge opp.

 

Last ned NVE-rapport 118-2015 "Teknologiskifte i energiforsyningen".

Digitalisering i energiforsyningen

Energibransjen står overfor en betydelig digitalisering i forbindelse med utrulling av AMS, bruk av skytjenester og andre digitale løsninger. Ny informasjon- og kommunikasjonsteknologi gir mulighet til mer effektiv styring og drift av energiinfrastrukturen og blir en enda viktigere del av nettselskapenes tjenesteutvikling. Samtidig endres risikoen, særlig når ulike system integreres og alt koples til Internett.

NVE arbeider gjennom retningslinjer, veiledning, øvelser og tilsyn for å styrke energiforsyningens evne til å forebygge og håndtere uønskede hendelser.

Kontaktpersoner

Avdelingsdirektør Ingunn Åsgard Bendiksen, tlf. 22 95 90 75
Fung. seksjonssjef Helge Ulsberg, tlf. 22 95 94 61
Overingeniør Jon-Martin Pettersen, tlf. 22 95 21 77

Ingunn Bendiksen
Avdelingsdirektør Ingunn Åsgard Bendiksen