Publisert 25.05.2023

NVE har vurdert nettløsning for elektrifisering av Melkøya

Dersom gassanlegget på Melkøya skal driftes med kraft fra land, må det bygges nett som kan frakte strøm ut til anlegget. NVE har nå vurdert om nettanleggene Equinor har søkt om er den beste løsningen, hvis det blir politisk bestemt å elektrifisere Melkøya. Innstillingen fra NVE er sendt til Olje- og energidepartementet, som skal ta den endelige beslutningen i saken.

Foto: Equinor

– Dersom Melkøya skal driftes med kraft fra land, anbefaler vi at Equinor får konsesjon til nettløsningen de har søkt om. Alle som søker nettilknytning, har i utgangspunktet rett til å koble seg på strømnettet. Løsningen vi har anbefalt, er den med minst negative virkninger for arealbruk, samfunn og miljø. Det er opp til de politiske myndighetene å bestemme om gassanlegget utenfor Hammerfest skal elektrifiseres eller ikke, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

NVE anbefaler sjøkabel og jordkabel i tunell

I innstillingen anbefaler NVE at det gis konsesjon til tiltakene Equinor søker om. Den anbefalte løsningen innebærer en jordkabel i tunell på om lag 3,2 km fra Hyggevatn transformatorstasjon til Meland og en 2,5 km lang sjøkabel fra Meland til Melkøya. NVE anbefaler også at Equinor får tillatelse til å sette opp en transformatorstasjon på Melkøya samt å bygge og drive en ny transformatorstasjon på Hyggevatn sammen med Statnett. Etter NVEs vurdering vil dette alternativet gi minst negative konsekvenser samlet sett, dersom Melkøya skal elektrifiseres med strøm fra land.

–Denne nettløsningen berører et veldig begrenset areal. I tillegg er dette et område som allerede er preget av utbygging og aktivitet. Det gjør at virkningene for naturmangfoldet er begrenset, sier Nordberg. 

Anleggsarbeid skal tilpasses reindriften og miljø

Utbygging av elektriske anlegg vil alltid medføre virkninger for miljø og samfunn. I denne saken vil de største virkningene oppstå under anleggsperioden, og vil være forbigående. NVE anbefaler at det ved en eventuell tillatelse settes vilkår om at Equinor utarbeider en detaljplan , som drøftes med berørte kommune, fylke og grunneiere. En detaljplan skal beskrive planlegging og gjennomføring av anleggsarbeid for tiltaket.

Ved Hyggevatn vil det være anleggsarbeid med tunellåpningen og bygging av ny transformatorstasjon samtidig. Anleggsarbeidet kan gi negative virkninger for reinbeitedistriktet, fordi området rundt Hyggevatn og Fuglenesdalen er viktige beiteområder. Dette er også trekklei mot Myllingen, som er viktig som kalvingsområde.

– Det er viktig å redusere ulempene for både miljø og samfunn. Hvis det gis tillatelse til en utbygging anbefaler vi at Equinor samarbeider med Statnett om å tilpasse anleggsarbeidet til reindriftens bruk av området, sier Nordberg.
NVE anbefaler også at det settes vilkår om å undersøke Hyggevatn-området og ev. vurdere avbøtende tiltak for å unngå direkte inngrep i rødlistede plantearter. Detaljplanen bør i tillegg beskrive tiltak for å unngå utslipp og forsøpling til sjø fra anleggsarbeid ved Meland.

Endelig beslutning tas av Olje- og energidepartementet

Alle som søker nettilknytning, har i utgangspunktet rett til å koble seg på strømnettet, og NVE er pliktig til å behandle alle konsesjonssaker som kommer inn. En konsesjonsbehandling blir gjort med utgangspunkt i energiloven og begrenser seg til en vurdering av om tilknytningen er forsvarlig ut fra hensynet til kraftnettet, miljø og samfunn. Innstillingen fra NVE sendes til Olje- og energidepartementet, som tar den endelige beslutningen i saken. Innstillingen vil også være en del av underlaget når det skal tas en politisk beslutning om elektrifisering av Melkøya.

Les hele NVEs bakgrunn for innstillingen på våre nettsider.

Kart over området som

Kontaktperson

Seksjonssjef Lisa Vedeld Hammer

Telefon: 419 06 523 

NVE pressevakt - pressevakt@nve.no

Telefon: 48 99 76 67