Publisert 30.03.2023 , sist oppdatert 31.03.2023

Ny veileder for innsamling av måledata til overvannsformål er publisert

For å støtte kommunene med å forebygge skader fra overvann har NVE nå publisert en ny veileder. Den gir råd om innsamling av måledata til overvannsformål.   

Fotograf: Knut M. Møen, NVE

Overvann er vann som renner på overflaten som følge av nedbør eller snøsmelting.

Fortetting av byer og tettsteder samtidig som  vi får nedbørhendelser med høy intensitet oftere fører til at skadeomfanget knyttet til overvann øker. Dette øker behovet for kunnskap om arealene som skal sikre trygg bortledning av regn- og smeltevann gjennom våre byer og tettsteder.

I kommunal planlegging skal etablering av naturbaserte løsninger vurderes, og man må begrunne det hvis man velger nedgravde overvannsløsninger i stedet. Naturbaserte løsninger er ofte unike og mer komplekse. Når overvannssystemer blir mer komplekse, øker også behovet for modellbasert kunnskap for å ta gode beslutninger. Grunnlaget for bruk av modeller er gode grunnlagsdata, som også inkluderer måledata av god kvalitet.

Denne veilederen gir en praktisk innføring i hvordan hydrometriske data kan samles inn, spesielt for målinger i urbane områder, og hvordan urbanhydrometriske måledata kan kvalitetssikres. Den dekker måledata for hydrologiske og hydrauliske formål, og gir en enkel introduksjon til innsamling av nedbørsdata. Måling av vannmiljø og vannkjemi inngår ikke i veilederen.

Veilederen retter seg mot konsulenter og kommunale etater som enten trenger måledata, skal begynne å måle eller skal kontrollere allerede eksisterende måledata.

De årlige skadekostnadene knyttet til overvannshendelser ligger på mellom 1,6 og 3,6 milliarder kroner i året. Å skaffe måledata av god kvalitet sånn at vi kan få bedre modeller for overvannsystemene er viktig for å kunne planlegge for å unngå skader.  

- NVE skal hjelpe kommunene med å forebygge skader fra overvann, gjennom å bidra med kunnskap om avrenning i tettbygde områder (urbanhydrologi). Den nye veilederen som nå er publisert gir grundig informasjon om ulike typer målinger for overvannsformål, og hvordan måleprogram bør utformes for å få gode måledata, sier direktør for hydrologisk avdeling i NVE,  Hege Hisdal.  

Flere veiledere skal publiseres
I tillegg til veilederen om innsamling av data til overvannsformål, vil det i løpet av 2023 publiseres en ny veileder som beskriver hvordan kommunene kan benytte modellering til å kartlegge fareområder for overvannsskade.

Mer om overvann fra NVE:

  • Veileder 4/2022 forklarer hvordan kommunene gjennom arealplanlegging kan sørge for tilstrekkelig trygghet mot fare og skader fra overvann knyttet til vannmengder
  • Eksempelsamlingen over ulike typer overvannstiltak

Kontaktperson