Publisert 08.11.2022

Hvordan skal fjernvarmeprisen reguleres?

I et oppdrag for NVE foreslår Vista Analyse å endre prisreguleringen av fjernvarme, slik at det er den billigste alternative teknologien som legges til grunn for pristaket. NVE ber nå om innspill på forslaget.

Foto: Stig Storheil/NVE

Bruken av fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann har firedoblet seg i løpet av de siste 20 årene. Det har også skjedd store endringer siden regelverket for prising av fjernvarme ble bestemt i 1986. I november i fjor startet NVE derfor et arbeid for å se på om prisen på fjernvarme bør fristilles fra strømprisen. Vista Analyse har nå ferdigstilt en rapport der de kommer med konkrete forslag til endringer. 

– Vista Analyse har utarbeidet en grundig rapport, og beskrevet ulike alternativer for en regulering av fjernvarmeprisen. Nå ønsker vi innspill på rapporten før NVE gir en anbefaling om hvordan fjernvarmeprisen bør reguleres, sier direktør i NVEs energi- og konsesjonsavdeling, Inga Nordberg. 

 Anbefaler ny beregningsmetode for pristak 

I dag fastsettes pristaket for fjernvarme ved å summere kraftpris, nettleie, avgifter og et påslag. I rapporten foreslår Vista Analyse at det i stedet skal være den billigste alternative teknologien som legges til grunn for pristaket. Dette er normalt varmepumper. 

I rapporten påpekes det at Norge har gode erfaringer med dagens maksimalprisregulering, men at det er flere forbedringspunkter. Dagens regulering baserer seg på en alternativ oppvarmingskilde som er vesentlig dyrere for brukerne enn de mest aktuelle og rimelige løsninger for de fleste kunder i dag. Dagens pristak er også komplisert å beregne og inneholder flere komponenter som ikke bidrar til en riktig prising av fjernvarme. Det foreslås et pristak som tar utgangspunkt i den samfunnsøkonomiske alternativkostnaden ved oppvarming med varmepumpe. Vista Analyse anbefales at pristaket gjøres mer stabilt, og at NVE fastsetter og publiserer nivået på pristaket 

NVE ber om innspill 

Vi mener at tiden er inne for å se på endringer i fjernvarmereguleringen. Målet er å få et samfunnsmessig rasjonelt regelverk for utforming av fjernvarmetariffene. Samtidig vil NVE se på en ny forvaltningspraksis for behandling av klager på fjernvarmeprisen, sier Nordberg.  

Som en del av dette arbeidet ber NVE om innspill på rapporten fra Vista Analyse, innen 1.februar 2023. NVE vil bruke både rapporten og andre innspill i det videre arbeidet med regulering av fjernvarmeprisen. Se våre hjemmesider for mer bakgrunnsinformasjon.  

Kontakt

Ane Torvanger Brunvoll, seksjonssjef 
tlf. 97 77 90 89 

Birger Bergesen, seniorrådgiver 
tlf. 90 11 28 38