Publisert 18.11.2021 , sist oppdatert 24.11.2021

NVE vil utrede prising av fjernvarme

NVE vil utrede om prisen på fjernvarme bør fristilles fra strømprisen. I brev til Olje- og energidepartementet orienterer NVE om at de vil utrede forslag til fremtidig regelverk for fjernvarme.

fjernvarmerør. Istockphoto

- Slik regelverket er i dag, følger i praksis fjernvarmeprisen strømprisen. Vi vil nå vurdere om dette er den beste løsningen, all den tid fjernvarme som regel produseres av spillvarme fra avfallsforbrenning eller bioenergi, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

NVE mener det er viktig å se på om reguleringen av fjernvarme fortsatt skal skje slik det ble bestemt i fjernvarmeloven fra 1986. Det er særlig prisreguleringen og reglene for hvordan vederlaget for fjernvarme skal være, som bør vurderes på nytt. Energiloven gir ingen juridisk regulering av hvordan en fjernvarmetariff skal bygges opp. Fjernvarmeleverandørene kan velge én eller flere av tariffelementene tilknytningsavgift, fast årlig avgift og pris for bruk av varme i sin tariff.

Det er lovfestet at maksimalprisen for fjernvarme ikke skal overskride pris på elektrisk oppvarming. Dette kravet var ment for å beskytte kunder med tilknytningsplikt til et fjernvarmeanlegg mot høye varmepriser. I klager som NVE har behandler på fjernvarmeprisen ser vi at fjernvarmeprisen følger strømprisen tett, både når strømprisen er høy og når den er lav.

- Vi er i ferd med å lyse ut et oppdrag som skal gi NVE forslag til et samfunnsmessig rasjonelt regelverk for hvordan fjernvarmetariffene kan utformes. Videre skal det utarbeides et forslag til ny forvaltningspraksis for behandling av klager på fjernvarmeprisen, sier Lund.

Flere mener fjernvarmeprisen har vært høyere enn strømprisen

I oktober har NVE fått en rekke henvendelser om at fjernvarmeprisen er svært høy. Flere av kundene som henvender seg til oss forstår ikke hvorfor fjernvarmeprisen er knyttet til strømprisen. Dette er spesielt vanskelig å forstå når fjernvarme ikke produseres med strøm, men ofte av spillvarme fra avfallsforbrenning eller bioenergi. Seks av disse henvendelsene er klager fra kunder som mener fjernvarmeprisen har vært høyere enn energiloven tillater.

- Vi behandler disse klagene nå. Noen av henvendelsene vi har fått, mangler dokumentasjon på kostnadene kunden har hatt. Når vi har fått den informasjonen vi trenger, vil vi behandle disse sakene også, forklarer Lund.

Sentralt i klagebehandlingen sammenlignes hva prisen ville vært hvis kunden hadde brukt strøm til oppvarming, med prisen kunden har betalt for fjernvarme. Hvis kunden har betalt for mye, vil NVE pålegge fjernvarmeselskapet å sette ned prisen for perioden det klages for. På nve.no kan du lese mer om hvordan en klage blir behandlet.

Kontaktperson

Birger Bergesen, seniorrådgiver
mobil: 90 11 28 38

 

Fakta om fjernvarme

  • Bruken av fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann har fire-doblet seg i løpet av de siste 20 årene, og nådde i 2019 neste 6 TWh levert varme.
  • Dette utgjør om lag ti prosent av landets totale behov for romoppvarming og varmt tappevann.
  • I de større byene dekkes en større andel av oppvarmingsbehovet av fjernvarme.
  • I Oslo er om lag 20 prosent av oppvarmingsbehovet dekket med fjernvarme.