Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.09.2020 , sist oppdatert 04.01.2022

Klagerett på fjernvarmepris

Hvis du har tilknytningsplikt til fjernvarme, og mener at du betaler for mye for fjernvarmen, kan du klage til oss i NVE. Vi behandler klager på fjernvarmepris etter bestemmelsen i energiloven. Her kan du lese om hvordan vi behandler klager.

Slik behandler NVE klager på fjernvarmepris

Prisen du betaler for fjernvarme, skal ikke være høyere enn prisen ville vært hvis du hadde brukt strøm til oppvarming. Dette er bestemt i energilovens § 5-5. Når vi får klager på fjernvarmeprisen, sammenligninger vi prisen som kunden har betalt for fjernvarme, og den prisen som kunden ville hatt ved å bruke strøm til oppvarming istedenfor fjernvarme. Fordi strømprisen kan variere mye, sammenligner vi prisene over et helt år.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Den foreslåtte kompensasjonsordningen for høye strømpriser vil medføre at prisen for fjernvarme også reduseres.

Regelverket for fjernvarme tillater ikke at prisen fastsettes høyere enn prisen for elektrisk oppvarming for fjernvarmekunder med tilknytningsplikt. Den foreslåtte kompensasjonsordningen medfører at prisen på elektrisk oppvarming reduseres, og skal derfor også telle med når fjernvarmeprisen settes. Ordningen for strømpris vil derfor virke direkte på hvordan fjernvarmeprisen settes.

Dette gjelder selv om fjernvarmen betales av et borettslag og hver enkelt leilighet betaler for fjernvarmen som del av felleskostnadene. NVE vil legge til grunn at alternativet til fjernvarme i borettslag er at hver leilighet har elektrisk oppvarming bak egen måler, og at kompensert pris for elektrisk oppvarming dermed blir sammenligningsgrunnlaget.

Beregning av fjernvarmepris i sammenligningen

Kostnader fjernvarme pr år (øre)/ Forbruk fjernvarme pr år (kWh)
= Pris fjernvarme (øre/kWh)

Alle fjernvarmekostnader tas med, både eventuelt fastledd (fast årlig avgift) og energileddet. (Hvis man har betalt for å knytte seg til fjernvarmen, er det en engangsavgift som ikke tas med). Deretter deles fjernvarmekostnaden på levert varmemengde (kWh).

Beregning av strømpris i sammenligningen

   Spotpris i samme prisområde (øre/kWh)
+ Påslag på spotprisen 3,5 øre/kWh i 2021 (inkluderer elsertifikatprisen)
+ Forbruksavgift 16,69 øre/kWh i 2021
+ Avgift til Energifondet 1 øre/kWh i 2021
+ Energileddet i nettleien (øre/kWh)
+ Evt effektledd i nettleien (omregnet til øre/kWh)
= Strømpris til sammenligning (øre/kWh)

Alle priser og avgifter er her oppgitt uten mva.

Det er altså ikke bare selve strømprisen vi ser på her, men hele kostanden man betaler for strømmen, inkludert nettleie og avgifter. Årsaken til at fastleddet for nettleien holdes utenfor strømprisen i sammenligningen er at vi forutsetter at fjernvarmekunder benytter strøm til andre formål enn oppvarming og varmtvann i bygget, slik som lys og apparater. Derfor må kunden betale dette leddet uavhengig av om det benyttes fjernvarme eller ei. Kunder som bruker mye strøm, betaler også et effektledd i nettleien. For disse kundene tar vi også hensyn til effektkostnaden i beregningen av strømpris til sammenligning.

Foreløpig tilpasning til nye regler om nettleiestruktur fra 01.01.2022

Nye regler for nettleiestruktur for kraftnettet trer i kraft 01.01.2022. Ettersom nettleia er med i beregningen av makspris for fjernvarme, må denne beregningen tilpasses den nye nettleiestrukturen. Dette betyr at man må vite byggets effektbehov til oppvarming for å kunne beregne hva kunden ville betalt for elektrisk oppvarming. Uten timesmåling av fjernvarme, kjenner vi ikke effektbehovet. Inntil videre vil vi bruke følgende regnestykke når vi beregner makspris på fjernvarme i forbindelse med behandling av klager på fjernvarmeprisen som vi mottar i 2022:

Spotpris i samme prisområde for den aktuelle perioden (øre/kWh)
+ Påslag på spotprisen (inkluderer elsertifikatprisen) (øre/kWh)
+ Forbruksavgift for den aktuelle perioden (øre/kWh)
+ Avgift til Energifondet for den aktuelle perioden (øre/kWh)
+ Energileddet i nettleien som det var i 2019, KPI-justert til hver måned i klageperioden (øre/kWh)
+ Evt effektledd i nettleien som det var i 2019, KPI-justert til hver måned i klageperioden (omregnet til øre/kWh)
= Strømpris til sammenligning (øre/kWh)

Vi KPI-justerer elementene i nettleia for 2019 for å ta høyde for den generelle prisutviklingen i samfunnet.

Vi henter dataene våre fra disse kildene:

 • Spotprisen henter vi fra Nord Pool 
 • Som påslag på spotprisen bruker vi for tiden 3,5 øre/kWh. Det inkluderer prisen på elsertifikater.
 • Forbruksavgiften for 2020 var 16,13 øre/kWh og for 2021 16,69 øre/kWh.
  • Regjeringen har foreslått redusert forbruksavgift for januar, februar og mars 2022 på 8,91 øre/kWh, og for disse månedene vil vi legge den reduserte avgiften til grunn.
  • For resten av 2022 har regjeringen foreslått forbruksavgift på 15,41 øre/kWh.
  • For kunder med redusert forbruksavgift er satsen på 0,546 øre/kWh i 2021 og 2022.
  • Forbruksavgiften for 2022 vedtas 17. desember 2021
 • Avgiften til Energifondet er 1 øre/kWh i 2020 og 2021
 • Elementene i nettleia hentes her.
 • KPI hentes fra 03014: Konsumprisindeks, etter konsumgruppe (2015=100) 1979 - 2020. Statistikkbanken (ssb.no)

Alle priser og avgifter er her oppgitt uten mva.

Slik går du frem hvis du vil klage

Før du klager til oss, bør du lage din egen sammenligning av strøm- og fjernvarmepris slik vi har beskrevet over. Resultatet av denne sammenligningen er en indikasjon på om du vil få medhold i en klage. Hvis du mener fjernvarmeprisen har vært for høy, anbefaler vi at du kontakter fjernvarmeselskapet først. Kanskje kan saken løses. Dette er kun en anbefaling, du har rett til å klage direkte til NVE hvis du ønsker det.

Klagebehandling:

 1. Dersom du ønsker å klage på fjernvarmeprisen, sendes en klage til NVE. Bruk denne adressen: nve@nve.no
 2. For å behandle en klage må vi ha dokumentasjon på fjernvarmekostnadene dine. Derfor må du sende oss en kopi av alle fakturaer for betaling av fjernvarme for det året du mener fjernvarmeprisen har vært for høy. Utskrift eller bilde, fra for eksempel Din side hos fjernvarmeleverandørens nettside eller app, kan også brukes. Du behøver ikke legge ved sammenlignbare strømpriser. Vi vil beregne dette.
 3. Vi vil bekrefte at vi har fått klagen din, og informere fjernvarmeselskapet om at vi har fått en klage fra deg. Før vi avgjør klagen, vil vi innhente informasjon fra fjernvarmeselskapet og kanskje be om mer informasjon fra deg.
 4. Når vi har behandlet klagen vil du få svar fra oss. Du får beskjed om dette via postboksen din i Altinn.

Kontaktperson

Fagansvarlig:
Benedicte Langseth, bela@nve.no

Hva er tilknytningsplikt?

Kommunen kan vedta tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg med konsesjon i kommunen. Dette betyr at alle nye bygg, og eksisterende bygg som blir vesentlig rehabilitert i området, må kobles til fjernvarmeanlegget. Det er ikke plikt til å bruke fjernvarmen, men de aller fleste bygg gjør det når de først er koblet på.