Publisert 14.02.2023 , sist oppdatert 15.02.2023

Hvor mye fleksibilitet er det i den norske vannkraften?

Strøm er ferskvare, og kraftproduksjonen må alltid være lik forbruket for at kraftsystemet skal være stabilt. For å ivareta forsyningssikkerheten er det viktig at vi har nok fleksibilitet både i kraftproduksjonen, energilagring og forbruk. NVE utgir nå et nytt faktaark som ser nærmere på hvilken fleksibilitet reguleringsmagasiner gir det norske kraftsystemet.

Foto: Tore Bergeng/NVE

EU-kommisjonen har som mål å senke klimagassutslippene med 55 % frem mot 2030, noe som påvirker hvordan kraftsystemet vil utvikle seg fremover. Økende andel produksjon fra uregulerbar vind- og solkraft betyr at fleksibiliteten i kraftproduksjonen minker. Samtidig vil økt elektrifisering og mer variasjon i været sette ekstra press på balansering av det norske kraftsystemet. Dette medfører at fleksibilitet, og dermed norsk vannkraft, blir viktigere og mer verdifullt i fremtiden. Vannkraft er fornybart, har lave start- og stoppkostnader og ofte evne til å lagre energi. Dette er viktige egenskaper for å kunne bidra til fleksibilitet i dagens og fremtidens kraftsystem. Samtidig er vannkraft veldig varierende, fra småkraftverk som må produsere når tilsiget kommer, til store kraftverk som kan lagre vann gjennom flere år.

Hvor stor andel av vannkraften er fleksibel

Faktaarket gir svar på hvor fleksibel den norske vannkraftproduksjonen er, samt hvor fleksible enkeltkraftverk er, basert på ulike kategoriseringer. Hovedfokuset er på reguleringsmagasiner tilknyttet kraftverkene. Det er disse som kan bidra med fleksibilitet når kraftsystemet trenger det som mest.

NVE har kategorisert kraftverkene i NVEs vannkraftdatabase på tre ulike måter. Hvilken metode som passer best til formålet vil avhenge av hvilke egenskaper man ønsker å fremheve:

  • Om kraftverket er et magasinkraftverk eller elvekraftverk (skjønnsmessig vurdering av NVE)
  • Om kraftverket har inntak i reguleringsmagasin
  • Etter magasinandelen (oppstrøms magasinvolum / oppstrøms tilsig) til kraftverket

For hver type kategorisering har NVE beregnet hvor stor andel av norsk vannkraftproduksjon som kan defineres som fleksibel. Magasinkraftverk står for 77 % av norsk vannkraftproduksjon, vannkraftverk med inntak i reguleringsmagasin står for 80 % av norsk vannkraftproduksjon, vannkraftverk med magasinandel > 0 står for 94 % av norsk vannkraftproduksjon, og vannkraftverk med magasinandel > 0,5 står for 55 % av norsk vannkraftproduksjon.

Et detaljert datagrunnlag for kategoriseringen kan lastes ned fra faktaarket.

Kontakt

Julien Cabrol
avdelingsingeniør