Publisert 21.12.2020

Høring: forslag til endringer i energimerkeforskriften for produkter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender forslag til endring i forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter) i forbindelse med gjennomføringen av forordning (EU) 2017/1369 (energimerkeforordningen) i norsk rett, og om endring i sanksjonsbestemmelsene på høring. Høringsfristen er 15. februar 2021.

Bakgrunn for høringen

Stortinget vedtok 19. juni 2020 endringer i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven). Endringene gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 av 4. juli 2017 om fastsetting av rammeverket for energimerking og om oppheving av direktiv 2010/30/EU (energimerkeforordningen) i norsk rett. Lovendringen trådte i kraft 1. oktober 2020.

Gjennomføringen av energimerkeforordningen på lovs nivå gjør det nødvendig med endringer i energimerkeforskriften for produkter.

Dette er dels for å unngå gjentagelser av bestemmelser som står i forordningen og dels for å unngå avvikende og potensielt motstridende ordlyd.

Videre er det behov for å endre sanksjonsbestemmelsene, slik at det blir klarere hvilke overtredelser som skal kunne medføre overtredelsesgebyr eller straff. Det foreslås også en øvre ramme for overtredelsesgebyr ilagt etter energimerkeforskriften for produkter.

Om høringen og endringer i energimerkeforskriften for produkter

Her finner du høringsnotatet

Her finner du høringsbrev med mottakerliste

En nærmere gjennomgang av endringsforslagene finner du i høringsnotatet.

Frist

Vi ber om at kommentarer til forslaget sendes NVE innen 15. februar 2021.

Vi ber den enkelte høringsinstans vurdere om denne høringsnyheten bør videreformidles til eventuelle underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner eller andre som kan være berørt.

NVE foretrekker at høringsinnspill sendes elektronisk til nve@nve.no. Svaret merkes med referansenummer 202004123.

Etter høringsfristens utløp, vil NVE vurdere de innkomne høringsuttalelser og vedta en eventuell endringsforskrift.

Det tas sikte på at forskriftsendringene skal tre i kraft så raskt som mulig etter gjennomført høring.

Kontaktpersoner

Spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til:

Erlend Sandnes, e-post: ers@nve.no,
tlf.: 22 95 93 98

Ingvill Sjøvold Nilsen, e-post:
isni@nve.no, tlf: 22 95 91 28