Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 31.07.2020 , sist oppdatert 28.08.2020

1,5 TWh ny kraftproduksjon ferdigstilt i andre kvartal i år

I andre kvartal 2020 ble 1,5 TWh ny kraftproduksjon ferdigstilt. Flere nye prosjekter startet også bygging. Til sammen er det 11,3 TWh ny kraftproduksjon under bygging, en nedgang på 0,2 TWh sammenlignet med foregående kvartal. 

andre kvartal ble vindkraftverkene Bjerkreim i Bjerkreim kommune og Kvitfjell i Tromsø kommune ferdigstilt med idriftsettelse av de siste turbinene. Begge kraftverkene begynte å levere den første kraften i 2019. Til sammen er normalårsproduksjonen for disse vindkraftverkene om lag 1,1 TWh. 

Elleve vannkraftprosjekter ble satt i drift i andre kvartal, med til sammen 0,4 TWh ny kraftproduksjon. De to største prosjektene er Nedre Otta kraftverk i Vågå og Sel kommuner og Feios kraftverk i Leikanger kommune. 

Nye prosjekter under bygging 

Ved utgangen av kvartalet har NVE registrert 112 vann- og vindkraftprosjekter er under bygging. Samlet utgjør dette 11,3 TWh ny kraftproduksjon når alt er ferdig utbygd1,3 TWh av dette leverer allerede strøm til nettet. Dette kommer fra vindturbiner som allerede satt i drift, men der hele vindkraftverket ikke er bygget ferdig. Om lag 3,9 TWh vindkraftproduksjon er forventet satt i drift i løpet av andre halvår. Resten vil ferdigstilles i løpet av 2021. 

OED og NVE ga i andre kvartal tillatelse til bygging av 250 GWh ny vannkraftproduksjon. De to største prosjektene er Illvatn pumpekraftverk og Øyane kraftverk i Fortun- og Grandfastvassdragene i Luster kommune. 

Statusrapporten for andre kvartal 2020 finner du her.

Kontakt

Senioringeniør Seming Skau, shs@nve.no

Rapporter

Tidligere rapporter om ny kraftproduksjon finner du her

 

Tallene i oversikten vil ikke direkte kunne sammenlignes med tall for NVEs vedtak isolert sett, fordi NVEs vedtak kan klages inn til OED. En klage gjør at endelig vedtak kommer senere og at utfallet av myndighetenes vurdering kan bli endret.

Informasjonen er basert på NVEs databaser, som også inneholder informasjon om OEDs vedtak. Informasjonen i databasene registreres hovedsakelig manuelt, og det tas forbehold om mulige feil og unøyaktigheter.

Oversikten over utbygd vannkraft er basert på løpende innrapportering fra utbyggerne. Informasjon om anlegg som er under bygging hentes fra flere kilder, særlig godkjenning av detaljplaner, men også fra media og direkte kontakt med utbyggere.