Publisert 28.02.2019 , sist oppdatert 29.04.2024

Kvikkleirerapporter for Rauma kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Faresoner fra oversiktskartlegging: 2371, 2375-2392, 2394, 2428  

Vurderingsrapport 12.12.2019 (409,2 MB) | Grunnundersøkelser del 1 30.06.2019 (70 MB) | Grunnundersøkelser del 2 30.06.2019 (89,7 MB) | Grunnundersøkelser 25.09.2015 (4,5 MB) | Befaring 10.08.2019 (136,2 MB)

I 2019 fullførte Multiconsult en oversiktskartlegging av fare for store kvikkleireskred på oppdrag for NVE. Det ble identifisert faresoner, samt en del aktsomhetsområder. I kartleggingen ble det også avdekket en del områder hvor det ikke er fare for kvikkleireskred, enten på grunn av befaring med påvist berg i dagen eller grunnundersøkelsene som viser grunt til berg, ikke sprøbruddmateriale, ikke sammenhengende sprøbruddmateriale eller liten kvikkleiremektighet. Aktsomhetskart-marin leire – viser områder der det kan finnes marine avsetninger og eventuelt kvikkleire, men er ikke vurdert å være utsatt for kvikkleireskredfare. Se link til GIS-applikasjon og nedlastbare filer med detaljer rundt kartleggingen.

Last ned SHP-filer(zip)

Last ned SOSI-filer(zip)

Trykk her for å se på kart som viser aktsomhetsområdene.

NVE har i mars/april -24 kommet med et oppdatert aktsomhetskart for kvikkleire på NVEs nettsider Kvikkleiresoner (nve.no). Aktsomhetsområdene fra oversiktskartleggingen er tatt inn og områder uten fare for kvikkleireskred er tatt ut. For nærmere beskrivelse av aktsomhetskartet og nedlasting se:

Aktsomhetskart for kvikkleireskred - NVE

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.