Søknad om riving av Stokkeland transformatorstasjon

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201834499
Status
Søknad
Dato
03.05.2018
Fylke
Rogaland
Kommune
Stavanger

NVE har mottatt søknad fra Statnett om å rive eksisterende Stokkeland stasjon etter at ny 420 kV kraftledning Lyse-Fagrafjell, Fagrafjell transformatorstasjon og nødvendige tiltak i distribusjonsnettet er ferdigstilt.

Statnett søker også om å bygge to nye master på eksisterende 300 kV-ledninger som krysser stasjonsområdet, for å koble disse sammen etter at stasjonen er revet. De søker om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for å gjennomføre riving og sammenkobling. Grunneiere og rettighetshavere kan finne relevant informasjon om hva ekspropriasjonstillatelse innebærer her: www.nve.no/grunneierinfo.

Lyse Elnett har samtidig søkt om tillatelse til å fjerne sine anlegg i Stokkeland transformatorstasjon og koble sammen nye ledninger fra Vagle til hhv. Tronsholen og Ullandhaug på Stokkeland.