132 kV kraftledninger Fagrafjell–Vagle og Vagle–Stokkeland, utvidelse av Vagle transformatorstasjon og riving av Stokkeland stasjon

Tiltakshaver
LYSE ELNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201834091
Status
Søknad
Dato
25.04.2018
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes, Time

NVE har mottatt søknad fra Lyse Elnett om å bygge to nye 132 kV kraftledninger mellom planlagte Fagrafjell transformatorstasjon og Vagle transformatorstasjon, og videre til Stokkeland transformatorstasjon, å utvide Vagle transformatorstasjon og å rive anlegg i Stokkeland transformatorstasjon. Anleggene ligger i Sandnes og Time kommuner i Rogaland.

Statnett har søkt om en ny transformatorstasjon på Fagrafjell, som Olje- og energidepartementet har til behandling. Forutsatt at Statnett får konsesjon til Fagrafjell stasjon, søker Lyse Elnett om å føre  de nye 132-ledningene parallelt ut fra stasjonen. Vagle transformatorstasjon søker Lyse Elnett om å utvide med et nytt bygg med gassisolert 132 kV anlegg og en ny 132/50 kV transformator. På vegnes av Statnett søker de om installasjon av ytterligere en 132/50 kV transformator i stasjonen. De søker om å rive to 132 kV bryterfelt i Stokkeland stasjon, og føre de nye 132 kV-ledningene til dagens innstrekkstativ på Stokkeland, hvor de kobles sammen med 132 kV-ledningene mot Tronsholen og Ullandhaug.

Statnett har samtidig søkt om å rive Stokkeland stasjon og legge om eksisterende 300 kV ledninger der de krysser stasjonsområdet, etter at ny 420 kV kraftledning Lyse-Fagrafjell, Fagrafjell stasjon og nødvendig tiltak i distribusjonsnettet er ferdigstilt.

Lyse Elnett søker samtidig om samtykke til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse, for det tilfelle det ikke er mulig å oppnå minnelige avtaler med alle grunneiere og rettighetshavere. Informasjon om hva det innebærer finner dere her: www.nve.no/grunneierinfo.