Publisert 15.06.2020 , sist oppdatert 20.03.2024

Varedeklarasjon for strømleverandører

Strømleverandører som ikke kjøper opprinnelsesgarantier skal vise til NVEs årlige beregning av varedeklarasjonen. 

Varedeklarasjonen er utarbeidet med bakgrunn i europeisk handel med opprinnelsesgarantier. Tall for 2023 er forventet å bli publisert i slutten av mai 2024.  

Kontaktinformasjon

Med bakgrunn i EUs elmarkedsdirektiv må norske strømleverandører informere sine strømkunder om opprinnelsen til leveransene av elektrisk energi i foregående år gjennom varedeklarasjoner. Slik informasjon skal gis i salgsfremmende materiale og i forbindelse med fakturering, i form av en henvisning til denne internettsiden. Dette er regulert gjennom forskrift om kraftomsetning og nettjenester. Varedeklarasjonen gir ikke informasjon om hvilken strøm norske forbrukere har i stikkontakten.

Opprinnelsesgarantiordningen gir strømkunder muligheten til å uttrykke en preferanse for strøm fra fornybare kilder ved å etterspørre opprinnelsesgarantert strøm. En strømleverandør som ønsker å lage en individuell varedeklarasjon, som gir forbrukeren dokumentasjon på at strømmen er produsert fra bestemte fornybare energikilder, skal gjøre dette gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier. Opprinnelsesgarantier som har blitt brukt av en strømleverandør i en individuell varedeklarasjon skal slettes, slik at de ikke kan selges igjen. 

Strømleverandører som ikke selger opprinnelsesgarantert strøm til kunder, skal vise til varedeklarasjon for strømleverandører som NVE beregner.

 

Spørsmål og svar

En opprinnelsesgaranti er et bevis på at en viss mengde strøm er produsert fra fornybare energikilder, for eksempel at strømmen er produsert i et vann- eller vindkraftverk. Ordningen har bakgrunn i EUs fornybardirektiv, som har som hensikt å fremme bruken av fornybare energikilder. 

Kjøperne av opprinnelsesgarantier er strømleverandørene, som må bruke garantiene dersom de ønsker å dokumentere fornybare egenskaper ved strømavtaler de selger til forbrukere. . Ved å etterspørre opprinnelsesgarantert strøm, kan forbrukere uttrykke en preferanse for strøm fra fornybare kilder. Det er frivillig for strømkunden å inngå en strømavtale med kjøp av opprinnelsesgarantier. 

Alle kraftprodusenter kan få opprinnelsesgarantier, som de kan selge separat fra strømmen de produserer. Salg av opprinnelsesgarantier gir produsenter av fornybar strøm en ekstra inntekt, og dermed et konkurransefortrinn sammenliknet med produsenter av fossil strøm. 

Klikk her for mer informasjon om ordningen med opprinnelsesgarantier

Beregningen av varedeklarasjonen for strømleverandører tar utgangspunkt i strømsalg i Norge som ikke er dekket av kjøp av opprinnelsesgarantier i løpet av et år. Fordelingen av energikilder er basert på følgende:

  • Kjente energikilder
    • Kraftproduksjon i Norge som det ikke er utstedt opprinnelsesgarantier for.
    • Utløpte opprinnelsesgarantier, det vil si opprinnelsesgarantier som ikke har blitt benyttet innen 12 måneder.
  • Europeisk restmiks (forklares nærmere under), som er et estimat for fordelingen av europeisk kraftproduksjon som det ikke er utstedt opprinnelsesgarantier for.

For at fornybare egenskaper ikke skal kunne telles flere ganger, kan ikke solgte opprinnelsesgarantier inkluderes i varedeklarasjonen for strømleverandører som viser kraftkjøp uten opprinnelsesgarantier. Ettersom kraftproduksjon i Norge i all hovedsak er fornybar, utstedes det opprinnelsesgarantier for nesten all produksjon. Denne delen av varedeklarasjonen må derfor erstattes med estimatet for europeisk restmiks, som fastsettes årlig av AIB (Association of Issuing Bodies) som administrerer ordningen. Europeisk restmiks er et estimat for sammensetningen av europeisk kraftproduksjon som ikke dokumenteres med opprinnelsesgarantier, og består derfor av en høy andel fossil varmekraft.

Ved å klikke i venstre hjørne i bildet ovenfor kan du se en stegvis forklaring av beregningen av varedeklarasjonen.

Varedeklarasjonen som beregnes av NVE gjelder for strøm som selges uten tilknyttede opprinnelsesgarantier. Fordelingen av energikilder er derfor basert på strømproduksjon i Norge som det ikke er utstedt opprinnelsesgarantier for, utløpte opprinnelsesgarantier samt europeisk restmiks. Europeisk restmiks er et estimat for europeisk strømproduksjon som ikke dokumenteres med opprinnelsesgarantier og består derfor av en høy andel fossil varmekraft. Siden varedeklarasjonen gjelder for strømleverandører som ikke dokumenterer opprinnelsen til strømmen med opprinnelsesgarantier, må man benytte den europeiske restmiksen for å si noe om sammensetningen til den strømmen som er udokumentert i varedeklarasjonen.

Ettersom det meste av kraftproduksjon i Norge er fornybar, og det er anledning til å selge opprinnelsesgarantier, utgjør europeisk restmiks en relativt stor del av varedeklarasjonen. Dette gjør at varedeklarasjonen som gjelder for strømkjøp uten opprinnelsesgarantier får en høy fossilandel, og at den beregnede CO2-faktoren per kWh nødvendigvis blir høy.

CO2-utslippet som opplyses i tilknytning til varedeklarasjonen gjelder ikke for fysiske utslipp fra kraftproduksjon som finner sted i Norge. Norsk kraftproduksjon består av nesten hundre prosent fornybar energi og har dermed svært lave utslipp.

Kjøp av strømavtaler med opprinnelsesgarantier er frivillig for strømkunder og påvirker ikke hvilken strøm du har i stikkontakten. Strømleverandører kan tilby ulike strømavtaler, som kan være med eller uten opprinnelsesgarantier, og skille mellom typen opprinnelsesgarantier. Dersom din strømleverandør tilbyr en strømavtale med for eksempel 100% norsk vannkraft, skal dette være dokumentert gjennom opprinnelsesgarantier.

I strømavtaler med opprinnelsesgarantier, er det derfor ikke du som strømkunde som kjøper inn garantiene, men strømleverandøren har plikt til å slette/kansellere opprinnelsesgarantier tilsvarende ditt strømforbruk. På den måten kan ikke den samme garantien selges flere ganger. Strømavtaler med opprinnelsesgarantier er vanligvis noe dyrere enn strømavtaler uten, for at strømleverandøren skal dekke kostnadene for kjøp av garantiene.

Strømleverandører som markedsfører strømmen de selger som fornybar må dokumentere dette gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier. En opprinnelsesgaranti er et bevis på at en viss mengde strøm er produsert fra fornybare energikilder, for eksempel at strømmen er produsert i et vann- eller vindkraftverk.  Opprinnelsesgarantiordningen gir strømkunder muligheten til å uttrykke en preferanse for strøm fra fornybare kilder ved å etterspørre opprinnelsesgarantert strøm.  Dette gjøres i praksis gjennom valg av strømavtale.

En strømleverandør som har kjøpt opprinnelsesgarantier tilsvarende strømforbruket til en kunde, kan lage en individuell varedeklarasjon til kunden. Opprinnelsesgarantier som har blitt brukt av en strømleverandør i en individuell varedeklarasjon skal slettes, slik at de ikke kan selges igjen. 

Nei. Elektrisk strøm er elektroner i bevegelse, og det er ikke mulig å skille mellom disse elektronene basert på hvor de kommer fra og hvordan de er produsert. Det er ytre faktorer, som vær, temperatur, tilsig og priser på råvarer, som påvirker hvordan strømmen produseres og hvor den kommer fra i et gitt år. Den enkelte forbruker kan i liten grad påvirke dette.

Europeisk restmiks (European Attribute Mix) er et estimat for kraftproduksjonen i EU/EØS som ikke dokumenteres med opprinnelsesgarantier. Ettersom det i hovedsak er fornybar kraftproduksjon som dokumenteres med opprinnelsesgarantier, vil den europeiske restmiksen nødvendigvis omfatte en høy andel fossil varmekraftproduksjon. Europeisk restmiks beregnes årlig av AIB (Association of Issuing Bodies) som administrerer ordningen med opprinnelsesgarantier.

Kraftproduksjon i Norge er i all hovedsak fornybar. Som følge av at hovedandelen av opprinnelsesgarantiene som utstedes for denne kraftproduksjonen selges til utlandet, får Norge, etter ordningen med opprinnelsesgarantier, et underskudd på kraft med kjente egenskaper. Underskuddet på kraft med kjente egenskaper i varedeklarasjonen erstattes med kraft med en produksjonssammensetning tilsvarende europeisk restmiks.

Europeisk restmiks er ikke sammensetningen av fysisk strøm som importeres fra utlandet til Norge gjennom utenlandsforbindelser, men må i stedet forstås som den finansielle sammensetningen av europeisk kraftproduksjon som det ikke utstedes opprinnelsesgarantier for.

Bruk av strøm har ingen direkte utslipp, men strømmen kan være produsert med energikilder som har ulik miljøpåvirkning. I praksis er det ikke mulig å spore hvor strømmen som leveres i stikkontakten kommer fra. Miljøpåvirkningen eller CO2-utslippet må derfor beregnes. Dette kan gjøres på ulike måter til ulike formål. 

NVEs beregning av sammensetning av fysisk levert strøm i Norge gir informasjon om klimaavtrykket av å forbruke strøm i Norge. Dette er en beregning av det gjennomsnittlige CO2-utslippet som kan knyttes til produksjonen av strøm som leveres i stikkontakten til sluttbrukere i Norge. Beregningen av klimadeklarasjonen tar hensyn til at Norge utveksler strøm med landene rundt og inkluderer også klimagassutslipp fra importert strøm. Beregningen tar utgangspunkt i kunnskap om sammensetningen av produksjon i Norge og i de landene vi utveksler strøm med.

Varedeklarasjonen for strømleverandører som NVE beregner baserer seg på handel med opprinnelsesgarantier og ikke fysisk utveksling av kraft. Fordelingen av energikilder og den tilknyttede CO2-faktoren i varedeklarasjonen viser altså ikke hvordan strømmen forbrukeren har i stikkontakten er produsert. Det er den samme strømmen som leveres, uavhengig av om kunden har en strømavtale med opprinnelsesgarantier eller ikke.

Kraftproduksjon i Norge er i all hovedsak fornybar med lave direkte utslipp fra produksjonen. Å bruke CO2-faktoren i varedeklarasjonen for å beregne sitt klimaavtrykk vil gi et feilaktig bilde av at det er høye utslipp knyttet til bruk av strøm i Norge. Dette vil dermed også kunne gi et misvisende inntrykk av at en reduksjon av strømforbruket vil gi store reduksjoner i klimautslippene.

Varedeklarasjonen

for strømleverandører, som beregnes av NVE, er ikke godt egnet som grunnlag for valg av energiløsninger. Varedeklarasjonen tar hensyn til ordningen med opprinnelsesgarantier. Denne er et informasjonskrav for strømleverandører som ikke kjøper opprinnelsesgarantier. Varedeklarasjonen viser dermed sammensetningen av opprinnelsen til den strømmen som ikke kan dokumenteres. Fordelingen av energikilder og den tilknyttede CO2-faktoren varedeklarasjonen viser altså ikke hvordan strømmen som leveres i stikkontakten til en strømkunde er produsert. Det er den samme strømmen som leveres, uavhengig av om kunden har en strømavtale med opprinnelsesgarantier eller ikke.

Å bruke CO2-faktoren i varedeklarasjonen til valg av energiløsninger vil gi et misvisende resultat dersom en sammenligner utslippene fra ulike energikilder (for eksempel fossile brensler). Norsk kraftproduksjon er i all hovedsak fornybar, og de faktiske utslippene fra kraftproduksjon i Norge er svært lave. Omlegging fra fossile energikilder til elektrisitet vil derfor i de aller fleste tilfeller være et godt klimatiltak. For eksempel vil elektrifisering i transportsektoren gi direkte utslippskutt for Norge.

NVEs beregning av klimadeklarasjon for fysisk levert strøm i Norge gir informasjon om klimaavtrykket av å forbruke strøm i Norge.

Hva koster opprinnelsesgarantier?

Opprinnelsesgarantier er ikke et homogent produkt, det vil si at ulike opprinnelsesgarantier har ulike egenskaper og vil kunne verdsettes forskjellig i markedet. Prisen på en opprinnelsesgaranti for vindkraft er typisk høyere enn en opprinnelsesgaranti for vannkraft. Det finnes ikke en markedsplass for opprinnelsesgarantier slik det finnes for strøm. Opprinnelsesgarantier handles gjerne via meglere eller kjøpes direkte fra produsenten og overføres gjennom et register (NECS) som Statnett SF har ansvar for å drifte.

 

 

I Norge kan alle kraftprodusenter få opprinnelsesgarantier tilsvarende sin kraftproduksjon. En opprinnelsesgaranti tilsvarer 1 MWh produsert elektrisitet. Det utstedes tre typer opprinnelsesgarantier: 

  • Opprinnelsesgarantier for elektrisitet fra fornybare energikilder.
  • Opprinnelsesgarantier for elektrisitet fra høyeffektiv kraftvarmeproduksjon.
  • Opprinnelsesgarantier for andre typer elektrisitetsproduksjon. 

For å motta opprinnelsesgarantier må produsenten søke NVE og opprette en konto i registeret NECS. Et anlegg som er godkjent for opprinnelsesgarantier er godkjent i fem år. Deretter må anlegget godkjennes på nytt. Klikk her for å lese mer om ordningen med opprinnelsesgarantier.

Kraftprodusentene kan selge opprinnelsesgarantiene separat fra strømmen de produserer. Salg av opprinnelsesgarantier gir produsenter av fornybar strøm en ekstra inntekt, og dermed et konkurransefortrinn sammenliknet med produsenter av fossil strøm. Opprinnelsesgarantiene kan selges i hele EU/EØS innenfor 12 måneder etter at strømmen ble produsert.

2009: 560 g/kWh

2010: 375 g/kWh

2011: 307 g/kWh

2012: 220 g/kWh

2013: 500 g/kWh

2014: 480 g/kWh