Publisert 06.12.2023 , sist oppdatert 20.12.2023

Sektoravgift for miljøtilsyn vassdragstiltak

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) dekker sine utgifter relatert til arbeid med miljøtilsyn med vassdragsanlegg gjennom sektoravgift, med hjemmel i vassdragsreguleringsloven § 31, vannressursloven § 58 og Forskrift om sektoravgift for dekning av kostnader til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) tilsyns- og kontrollarbeid

Sektoravgiften skal betales årlig av konsesjon med anlegg som er i drift per 1. januar det året som avgiften beregnes for. NVE vil fakturere konsesjonærene årlig.

Størrelsen på rammen til NVEs sektoravgifter er gitt av Olje- og energidepartementets tildelingsbrev til NVE. Dette beløpet blir videre fordelt på hver sektoravgift internt i NVE. 

Avgiften fordeles på anleggene basert på intern fordeling av ressursbruk og installert ytelse i anleggene:

1. NVE gjør en vurdering av intern ressursbruk innenfor miljøtilsyn, både energianlegg og vassdragstiltak, for de underliggende tilsynsområdene kraftproduksjon (vann-, vind- og solkraft), nettanlegg og settefiskanlegg

2.Dekningen av miljøtilsynsavgiftene fordeles basert på ressursbruken. Andelen en konsesjonær skal dekke for hvert underliggende tilsynsområde er gitt av konsesjonærens andel av installerte ytelse eller antall anlegg innfor det underliggende tilsynsområdet.

For produksjon blir det følgende formel:

Konsesjonærs andel = (Installert ytelse i anleggene til konsesjonær) (Total installert ytelse i anlegg)

For settefisk blir det følgende formel:

Konsesjonærs andel = (Antall settefiskanlegg til konsesjonær) (Total antall settefiskanlegg)

Sektoravgiften benytter innrapportert innstallert ytelse i anlegg fra FosWebeRapp, og NVEs interne oversikter.