Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 16.12.2022

Retningslinjer for laster og dimensjonering

Retningslinjer til sikkerhetsforskriftens §§ 4-1 og 4-2, publisert desember 2003

Retningslinjene beskriver overordnede prinsipper for dimensjonering av vassdragsanlegg, gir oversikt over aktuelle laster samt grunnlag for å bestemme størrelsene på noen av de vesentligste lastene som inngår ved dimensjonering av dammer.

Ved beregning av jordskjelvlaster er det gjort endringer som vil bli tatt inn i en fremtidig revisjon av retningslinjene, deriblant at jordskjelv ikke lenger skal kontrolleres i bruddgrensetilstand. Endringene er nærmere beskrevet i et tilleggsnotat til retningslinjene fra juni 2014 (se høyre kolonne).

Last på grunn av flodbølger fra skred i magasin er definert som en ulykkeslast. Retningslinjene angir ikke hvordan en slik last skal beregnes. Det er gjort noe forskning på temaet og det er blant annet gjort sammenlikninger mellom fysiske modellforsøk og numeriske modeller for beregning av overskylling over fyllingsdammer. Resultater fra de siste årenes forskning på dette temaet er oppsummert i en rapport fra NTNU (se «relevant informasjon» i høyre kolonne).

Spørsmål, kommentarer, o.l. kan rettes til NVEs kontaktperson, se kontaktinformasjon i høyre kolonne.

Miljølaster på fyllingsdammer i høyfjellsmagasin

Ved NTNU har det blitt gjennomført et NVE-finansiert FoU-prosjekt for å få mer kunnskap om miljølaster på fyllingsdammer ved norske høyfjellsmagasin. Rapporten tar blant annet for seg vind-, bølge- og bølgeoppskyllingsberegninger og vurdert dagens internasjonale kunnskap opp mot norsk regelverk og anbefalinger. Styrken på oppstrøms skråningsvern er også vurdert på samme måte. Rapporten konkluderer blant annet med at det er mangel på data på høyfjellsmagasin, særlig vinddata. Videre konkluderer rapporten med at bølgeberegningene i regelverket er dårlig tilpasset lange smale magasin som vi har mange av i Norge. Prosjektet viser også at det er behov for mer forskning på miljølaster. NVE anbefaler derfor at man allerede nå tar høyde for usikkerhetene, spesielt for lange, smale magasin, inkludert magasin med buet form.

Les rapporten her