Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 15.03.2024

Retningslinjer for betongdammer

Retningslinje til damsikkerhetsforskriftens § 4-8,
publisert oktober 2005 (andre utgave)

Betongdammer og andre betongkonstruksjoner skal dimensjoneres og utføres i overensstemmelse med anerkjente prinsipper og metoder. Ved referanser til andre lands erfaringer skal hensynet til norske tilslagsmaterialer og klimabelastninger vies spesiell oppmerksomhet.

Det henvises til norske bygge- og anleggsstandarder, spesielt NS 3473, NS EN 206-1, NS 3465 og NS 3420, og fremtidige endringer og erstatninger til disse gjennom nasjonale og europeiske standarder. Bestemmelsene i gjeldende standarder skal legges til grunn for dimensjonering, utførelse og kontroll i den utstrekning det ikke er gitt andre bestemmelser i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg, underliggende forskrifter og tilhørende retningslinjer.

NB: Det er gitt ut tre tillegg til retningslinjene. Se høyre kolonne.

Spørsmål, kommentarer, o.l. kan rettes til NVEs kontaktperson, se kontaktinformasjon i høyre kolonne.